รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_L016
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
ความต้องการและการยกระดับคุณภาพแรงงานด้านภาษาอังกฤษของหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
English Language Requirements and Development for Phetchabun Entrepreneurs
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นำเสนอความต้องการและการยกระดับคุณภาพแรงงานด้านภาษาอังกฤษของหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการได้แก่ (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะแรงงานมีทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องการของหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ และ (2) เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นที่เหมาะสมสำหรับแรงงานของหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีการดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เชี่ยวชาญด้านแรงงานและการผลิตบัณฑิตในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 คน และ การประชุมกลุ่มย่อยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 กลุ่มๆ ละ 10 คน รวม 20 คน

ผลการดำเนินการวิจัยพบว่า (1) หน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์มีความต้องการแรงงานด้านภาษาอังกฤษในทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (2) แนวทางการจัดทำหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นที่เหมาะสมสำหรับแรงงานของหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ควรเน้นการฝึกอบรมด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้แก่อาชีพด้านการท่องเที่ยว เช่น เจ้าหน้าที่โรงแรม ร้านอาหารและผู้ประกอบการค้า โดยหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง


Objectives of the English Language Requirements and Workers’ English Development for Phetchabun Entrepreneurs are to study; 1) the Characteristic of English skill of workers who Phetchabun Entrepreneurs require, and 2) the English short course for development English skill to the workers in Phetchabun. This research is a qualitative research .The research was conducted by interviewing the target group, namely; 5 experts in the field of labor and academic in Phetchabun Province. Moreover, the research team initiated the focus group by dividing as two groups, 10 people within each, total of 20 government officials, employees, employers and entrepreneurs from the government and private sectors in Muang District, Phetchabun province . The result showed that(1) Phetchabun Entrepreneurs require a worker who can communicate in English, and (2) the English short course for development of English skills to the workers in Phetchabun should be focused on speaking skill to a tourism sector, such as hotel employees, restaurant employees, and traders .The English short course contents should be divided into 3 levels, basic, intermediate and advance.
Keywords: workers, Phetchabun Entrepreneurs, development English skill, English short course
 
คำสำคัญ
workers,Phetchabun Entrepreneurs,development English skill,English short course
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 94 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 100 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
290 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 41 ครั้ง)