รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_L015
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับเกษตรอินทรีย์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Development of Local Curriculum on Agricultural Biotechnology for Grade 7th Students
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน เบ้าทองคำ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับเกษตรอินทรีย์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับเกษตรอินทรีย์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3) เพื่อประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้หลักสูตรท้องถิ่นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับเกษตรอินทรีย์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 4) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ การอภิปราย และพฤติกรรมการอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 50 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบบรรยาย ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจากหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 โดยการสำรวจความต้องการหลักสูตรของชุมชนที่เป็นตัวแทนของสมาชิกในชุมชน จำนวน 40 คน พบว่ามีความต้องการของชุมชน ร้อยละ 80 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 1.00 นักเรียนจำนวน 50 คน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและชุดกิจกรรมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.67 ± 0.07) ผลการประเมินผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการอภิปรายกลุ่มของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งสองด้านที่ 2.54 ± 0.58 และ 2.30 ± 0.74 ตามลำดับ และมีพฤติกรรมความอยากรู้อยากเห็นและความเชื่อมั่นในตนเองที่คะแนนเฉลี่ย 13.86 ± 0.88

The purposes of this research were 1) develop a local curriculum which was called Agricultural Biotechnology for Grade 7th Students, 2) Examine the efficiency of the developed of local curriculum, 3) the assessment of student’s satisfaction with learning management though the developed local curriculum and learning activities kit and 4) develop creative thinking, discussion and curious behavior of students before and after using the curriculum.
The sample used in this study is Purposive Sampling from Grade 7th Students 50 people. Data analysis method used to index of item objective congruence (IOC) and descriptive statistics including arithmetic and the standard deviation.
The research found that the development of local curriculum from the Core Curriculum. A survey of 40 people of community represented by 80% of the community represented need local curriculum. The assessment of examine the efficiency of the developed of local curriculum from specialist showed of item objective congruence (IOC) 1.00. The 50 students' satisfaction with the local curriculum and learning activities kit was at the highest level (4.67 ± 0.07). Assessment of learners' development of creative thinking skills. And the group discussion of students after class is higher than before class. Both at 2.54 ± 0.58 and 2.30 ± 0.74, respectively, and had curious behavior and self-confidence at an average score of 13.86 ± 0.88.
Keywords: local curriculum, agricultural biotechnology, learning activities kit
คำสำคัญ
local curriculum,agricultural biotechnology,learning activities kit
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 91 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 122 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
201 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 52 ครั้ง)