รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_L013
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The development of mathematics learners with the local wisdom woven.
นักวิจัย
1. อาจารย์ณัฐกานต์ พึ่งกุศล (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
2. อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 30 )
3. อาจารย์อารีย์วรรณ กันตา (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 30 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาคณิตศาสตร์กันงานจักสาน วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. ขั้นการสร้างหลักสูตร และ 2. ขั้นการนำหลักสูตรไปใช้ แหล่งข้อมูลในการสร้างหลักสูตร คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ และโรงเรียนบ้านสระประดู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งข้อมูลการนำหลักสูตรไปใช้ คือ นักเรียนโรงเรียนบุ่งคล้า และโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน แบบสัมภาษณ์ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนครูผู้สอน แบบประเมินหลักสูตร และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกร ทอผ้า ทอเสื่อ เริ่มงานจักสานเป็นเวลามากกว่า 20 ปี เรียนรู้งานจักสานด้วยตนเองเริ่มต้นด้วยการดูตัวอย่างจากลายง่ายๆ เช่น ลายขัด ลายสอง วัสดุที่ใช้ในงานจักสานคือตอกไม้ไผ่และกก ด้านตัวแทนผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับหลักสูตรท้องถิ่น เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนจากสิ่งใกล้ตัว ปัญหาของการทำหลักสูตรท้องถิ่นคือ ความเข้าใจของบุคลากรในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ในส่วนของตัวแทนครูผู้สอน เห็นความสำคัญในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ทำให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น ควรมีการนำหลักสูตรแกนกลางมาประยุกต์ให้เข้ากับหลักสูตรของโรงเรียน มีการบูรณาการร่วมกับวิชาต่างๆ จึงได้พัฒนาหลักสูตร เรื่อง สานสวยด้วยคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบ ของหลักสูตร คือ ความเป็นมาของหลักสูตร จุดประสงค์ของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และ แผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมสอดคล้องกัน ขั้นการสร้างหลักสูตรพบว่า ผลประเมินหลักสูตรภาพรวมอยู่ระดับ มาก ( = 4.05; S.D.= 0.77) ขั้นการนำหลักสูตรไปใช้ ผลประเมินหลักสูตรภาพรวมอยู่ระดับ มาก ( = 4.10; S.D.= 0.83) ในการทดสอบศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังใช้หลักสูตรมากกว่าก่อนใช้หลักสูตรมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คำสำคัญ : ศักยภาพด้านคณิตศาสตร์, ภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสาน


Research on the development of mathematics learners with the local wisdom woven aim to develop local curriculum by integrating to basketry as well as evaluate the learners’ potential. The students of Banruamsap school and Bansapadoo school in Phechabun were the data sources of curriculum development. Afterward, the curriculum was used by the students of Banbungkha school and NiyomsilAnusorn school, Phechabun province. The instrument used in the research was an interview form of local mentor, administrator representative, teacher representative as well as the curriculum evaluation and achievement test of studying. It was found that over twenty years, the local mentor careers were agriculture, weaving woven mats. They learn to weave themselves by beginning from the simple style. Bamboo pegs and papyrus were used to be the material of weave. The administrator representative aware to the importance of local curriculum because it is the nearest environment learning of the students. The problem of curriculum development was the understanding of the officers in curriculum development. The teacher representative stated that the curriculum as a tool for the students in local learning. They also suggested that it should integrate the core curriculum with other subjects. Therefore, the local curriculum was constructed on the topic of beautiful basketry with integrating to the Mathematics. The contents of the curriculum were curriculum background, objective, course description, course structure, correlative analysis of learning standard and indicator, and lesson plan. Furthermore, the result of curriculum construction process showed that the curriculum evaluation is at high level ( = 4.05; S.D.= 0.77). The implementation of the curriculum is at high level. The posttest score of the learner’s potential was found statistically significantly higher than that of the pretest at .05 level.
 
Keywords: Mathematical Potential, the local wisdom woven.
คำสำคัญ
ลายสาน,คู่อันดับ,ศักยภาพด้านคณิตศาสตร์,Weaving pattern,Ordered Pairs,potential mathematics,ภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสาน,Mathematical Potential,the local wisdom woven.
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 119 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 171 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
372 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 86 ครั้ง)