รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_L004
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การเลี้ยงลูกปลานิลด้วยไข่น้ำร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปลาดุกในบ่อวงซีเมนต์เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหารปลา
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Tilapia fingerling rearing in circle cement pond by combined feeding with fresh water meal and commercial diet to reduce feed cost
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 80 )
2. อาจารย์พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
การจัดการการเกษตรสมัยใหม่
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การศึกษาการเจริญเติบโตของลูกปลานิลที่เลี้ยงด้วยไข่น้ำร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปในสัดส่วนที่แตกต่างกันประกอบด้วย 5 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ แบ่งเป็นการเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปร่วมกับไข่น้ำอบแห้งในสัดส่วน 100:0 (ชุดควบคุม), 70:30, 50:50, 30:70 และ 0:100 โดยทำการเลี้ยงลูกปลานิลเป็นระยะเวลา 75 วัน ในบ่อวงซีเมนต์ขนาด 0.15 ลูกบากศ์เมตร อัตราความหนาแน่น 50 ตัวต่อบ่อ ผลการทดลองพบว่า ลูกปลาในทุกชุดการทดลองมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการทดลอง โดยลูกปลานิลที่กินอาหารเม็ดสำเร็จรูปร้อยละ 100 (ชุดควบคุม) มีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงกว่าชุดการทดลองอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) มีค่าเท่ากับ 11.36?1.15 กรัม 10.54?1.15 กรัม 0.14?0.01 กรัม/วัน และ 3.54?0.14 %/วัน ตามลำดับ ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ พบว่า ลูกปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปร้อยละ 100 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีที่สุดมีค่าเท่ากับ 1.61?0.18 แต่มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปร่วมกับไข่น้ำอบแห้งที่สัดส่วน 70:30 และ 50:50 (2.21?0.58 และ 2.31?0.05 ตามลำดับ) อัตราการรอดตายของลูกปลานิลในแต่ละชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ไข่น้ำอบแห้งอาจไม่เหมาะสมต่อการนำมาใช้เป็นอาหารปลาโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามการให้ไข่น้ำอบแห้งทำให้ปลามีการสะสมไขมันในร่างกายต่ำกว่าปลาที่กินอาหารเม็ดสำเร็จรูปร้อยละ 100 นอกจากนั้นส่งผลให้มีการสะสมโปรตีนในร่างกายสูง การเลี้ยงลูกปลานิลเพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหารปลาโดยใช้ไข่น้ำอบแห้งที่คุ้มค่าที่สุด คือ การเลี้ยงโดยใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปร่วมกับไข่น้ำอบแห้งในสัดส่วน 70:30 ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนค่าอาหารปลาได้ 12.6% และมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ให้อาหารเม็ดร้อยละ 100
 
คำสำคัญ : ไข่น้ำ, ผำ, สัดส่วนที่เหมาะสม, ปลานิล, อาหารเม็ดสำเร็จรูป

Studying the growth performances of tilapia fingerlings fed with different proportion of dried water meal and commercial diet was carried out. The experiment consisted of 5 treatments and 3 replications that produced in 0.15 m3 circle cement pond (50 fingerlings per unit). Fingerlings were fed commercial diet (CD) combined with dried water meal (DWM) at 100:0 (control treatment), 70:30, 50:50, 30:70 and 0:100 for 75 days. The results indicated that fish gradually grew throughout the experimental period. The average final weight, average weight gain, average daily growth and specific growth rate of fish fed with 100:0 of CD and DWM showed significantly higher (p<0.05) than other treatments (11.36?1.15 g, 10.54?1.15 g, 0.14?0.01 g day-1 และ 3.54?0.14 % day-1 respectively). In the parts of FCR, fish were fed 100:0 of CD and DWM showed significantly lower (p<0.05) than other treatments (1.61?0.18) but no significant difference when compared with 70:30 and 50:50 of CD and DWM feeding (2.21?0.58 and 2.31?0.05 respectively). The survival rate of fish were no significant difference (p>0.05) when compared between treatments. DWM might not be suitable for direct feeding however its advantages could make fat accumulation in fish body lower than fish fed with 100% of CD and revealed high protein level in their body. The combined feeding between CD and DWM at 70:30 could reduce feed cost about 16.2% and showed no contrast of FCR when compared with 100% CD feeding that is the best choice for DWM utilization.

Keywords: Wolffia, water meal, appropriate proportion, tilapia, commercial diet
คำสำคัญ
ไข่น้ำ,อาหารเม็ดสำเร็จรูป,ปลานิล,fresh water meal,commercial diet,Tilapia,ผำ,สัดส่วนที่เหมาะสม,Wolffia,water meal,appropriate proportion,tilapia
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 164 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 379 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 11 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
821 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 161 ครั้ง)