รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การบูรณาการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Integrated of Cultural Capital Management as an Promotion Innovation to Promote tourism for the Strengthening of the ASEAN Community
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. ปาณิสรา คงปัญญา (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบัญชี
หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อการสร้างทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านความหลากหลายทางชาติพันธุ์ต่างๆ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 2)เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความเข็มแข็งของชุมชนในระดับรากหญ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน ได้แก่ ชาวพื้นเมือง ชาวไทยหล่ม ชาวเขา (เผ่าม้ง เผ่าลีซอ เผ่าเย้า เผ่ามูเซอ) ชาวจีน ชาวบน ชาวลาว (ลาวพวน ลาวแง้ว ลาวครั่ง) เครื่องที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินผลการฝึกอบรม แบบวัดผลสัมฤทธิ์เพื่อหาแนวทางในการฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการสรุปและพรรณา การหาค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างทุนทางสังคมโดยการผ่านศิลปะการแสดงที่ใช้วิธีในการฝึกอบรมการสร้างทุนสามารถนำไปใช้ได้จริง ส่วนเนื้อหากิจกรรมสื่อการเรียนและระยะเวลาในการฝึกอบรมเพื่อสร้างทุนใช้ได้จริง 2) แนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในระดับรากหญ้ามี 7 แนวทาง
 
คำสำคัญ : การสร้างทุนทางสังคม, การสร้างทุนทางวัฒนธรรม, ความหลากหลายทางชาติพันธุ์


This research aims to build a social and cultural capital of Phetchabun provide through various ethnic groups. By using the community participation process to promote tourism and to find ways to improve the strength of the grassroots community of various ethnic groups in Phetchabun provide from the social and cultural capital of the ethnic group. Population used to study the building of a society of learning the language and cultural diversity of Phetchabun province is the traditional Thai hilltribe tribe (Hmong, Yao, Lahu). The instruments used in the study were questionnaires, behavioral observation and training evaluation form achievement measure, data analysis by the qualifying summary. The mean ( x̄ ) and standard deviation (S.D.) were as follows: 1) After the training, the capital formation could be used. 2) The guidelines for community strength development at the grassroots level are 7 guidelines.
 
Keyword : Creating social capital, Creating cultural capital, Ethnic diversity
คำสำคัญ
ทุนทางสังคม,ทุนทางวัฒนธรรม,ความหลากหลายทางภาษา,ความหลากหลายทางวัฒนธรรม,การมีส่วนร่วมของชุมชน,Social Capital,Cultural Capital,Language Diversity,Cultural Diversity,Community Participation,Creating social capital,Creating cultural capital,Ethnic diversity,การสร้างทุนทางสังคม,การสร้างทุนทางวัฒนธรรม,ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 87 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 118 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
223 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 64 ครั้ง)