รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาสาขานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Research Process of Knowledge Management on the Language and Culture for Development Skill of Students in Dramatic Arts and Drama Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phetchabun Rajabhat University toward the Cultural Diversity of Phetchabun Province for Support ASEAN Community
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา นาฏศิลป์และการละคร
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยการจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขานาฎศิลป์และการละคร ผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา และ 2)เพื่อให้ได้ข้อมูลวิธีการและเวลาที่ใช้ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสวนศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนสาขานาฎศิลป์ หมู่เรียนที่ 5911021391 และหมู่เรียนที่ 5911021392 กลุ่มละ 25 คน รวม 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบผลการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าคะแนน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) มีกระบวนการพัฒนาทักษะได้แก่ ทำการสอนกระบวนการวิจัย การค้นคว้า การถามตอบ และการนำเสนอผลงาน และได้พัฒนาการศึกษา การวิจัย อยู่ในระดับปานกลาง จากแบบประเมินทักษะตามสภาพจริง 2)ข้อมูลและววิธีการพัฒนาทักษะมีจำนวน 17 หัวข้อ โดยใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 24 สัปดาห์
 
คำสำคัญ : กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัย, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม, ประชาคมอาเซียน


This research is a research process of knowledge management on the language and culture for development skill of students in dramatic arts and drama program, faculty of humanities and social sciences, Phetchabun rajabhat university toward the cultural diversity of Phetchabun province for support ASEAN community. The purpose is to provide students with the dramatic arts and drama program, faculty of humanities and social sciences, Phetchabun rajabhat university developed research skills yourself and to get information on how and when to develop individual skills. The samples were 50 students in each group, 5911021391 and 5911021392 students. The tools used in the research are: the test of learning outcomes and the achievement test. The data were analyzed by mean, standard deviation The research findings were as follows: 1) Teaching process research, research, Q & A The study was conducted at a moderate level. Based on real-life skills assessment. 2) 17 skill development methods using a 24 week development period.
 
Keyword : Research Pocess for Development Skill, Cultural Diversity, ASEAN Community
คำสำคัญ
กระบวนการพัฒน,การพัฒนาทักษะการวิจัย,การวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษา,การพัฒนาอย่างยังยืน,การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม,Development Process,Research Skill Development,Research-Based Student,Sustainable Development,Participation Actions Research,กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัย,ความหลากหลายทางวัฒนธรรม,ประชาคมอาเซียน,Research Pocess for Development Skill,Cultural Diversity,ASEAN Community
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 114 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 133 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
235 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 75 ครั้ง)