รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_L003
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Construct of Sustainable Learning Community Network of the Cultural Diversity of Phetchabun Province for Integrated Learning to Community for Support ASEAN Community
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. ปาณิสรา คงปัญญา (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ ดร. วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบัญชี
หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อการจัดการความรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 3) เพื่อการบูรณาการจัดการทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 4) การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืนประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชาวพื้นเมือง ชาวไทยหล่ม ชาวเขา (เผ่าม้ง เผ่าลีซอ เผ่าเย้า เผ่ามูเซอ) ชาวจีน ชาวบน ชาวลาว (ลาวพวน ลาวแง้ว ลาวครั่ง) ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การสรุปพรรณา และการหาค่าเฉลี่ย ( X̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1)การจัดการความรู้มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ การค้นหาความรู้, การสร้างและแสวงหาความรู้, การจัดความรู้ให้เป็นระบบ, การประมวลและกลั่นกรองความรู้, การเข้าถึงความรู้, การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ 2)กระบวนการพัฒนาทักษะ ได้แก่ ทำการสอนกระบวนการวิจัย การค้นคว้า การถามตอบ และการนำเสนอผลงาน และได้พัฒนาการศึกษา การวิจัย อยู่ในระดับปานกลาง จากแบบประเมินทักษะตามสภาพจริง,วิธีการพัฒนาทักษะมีจำนวน 17 หัวข้อ โดยใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 24 สัปดาห์ 3)การบูรณาการจัดการทุนทางวัฒนธรรมหลังการฝึกอบรมของกลุ่มชาติพันธ์ทุกกลุ่มการสร้างทุนสามารถนำไปใช้ได้จริง ส่วนเนื้อหากิจกรรมสื่อการเรียนและระยะเวลาในการฝึกอบรมเพื่อสร้างทุนใช้ได้จริง, แนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในระดับรากหญ้ามี 7 แนวทาง 4)การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้แก่ การจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มชาติพันธ์ทุกกลุ่มโดยการศึกษาบริบทชุมชน ส่วนการสร้างเครือข่ายชุมชนไม่สามารถขยายเครือข่ายที่ห่างไกลได้เพราะต้องใช้งบประมาณมาก และการติดตามได้เฉพาะกลุ่มที่ดำเนินการเท่านั้น
 
สำคัญ : สังคมแห่งการเรียนรู้, ความหลากหลายทางภาษา, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม, การพัฒนาอย่างยั่งยืน


This research aims to 1) study the cultural and linguistic diversity of Phetchabun Province, 2) to research the process of developing research skills of students through the cultural and linguistic diversity of Phetchabun province, 3) to integrate the management of Phetchabun's cultural and linguistic diversity; Social and cultural capital of Phetchabun through ethnic diversity. Population used in the study include Thai, hilltribes (Hmong, Lisu, Lahu), ,he Chinese on the Lao (Laos, Laos, Laos, Laos) who live in Phetchabun. The instruments used in the study were questionnaire, behavioral observation, evaluation, data analysis, descriptive and mean ( X̄ ) and standard deviation (S.D.). The research result found that 1) knowledge management has 7 steps: knowledge discovery, knowledge creation and acquisition, knowledge management, knowledge processing and refinement, knowledge access, sharing and knowledge sharing, and learning 2) Skills development process: teaching process, research, inquiry and presentation. The study was conducted at a moderate level. Based on the real-life skills assessment, 17 skill development methods were developed using a 24-week development period, 3) Integration of cultural capital management after capital formation training was available. There are seven approaches to developing community strength in grassroots levels, and 4) Creating a community network of learning training for community by community context study. Community building can not expand a distant network because it requires a lot of budget and follow-up only to the action group.
 
Keyword : Social Knowledge, Language Diversity, Cultural Diversity, Sustainable Development
คำสำคัญ
การพัฒนาสังคม,ความหลากหลายทางภาษา,ความหลากหลายทางวัฒนธรรม,สังคมแห่งการเรียนรู้,การพัฒนาอย่างยั่งยืน,Social Development,Language Diversity,Cultural Diversity,Social Knowledge,Sustainable Development
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 101 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 109 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
211 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 50 ครั้ง)