รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
ภาพวาดทรัพยากรพันธุกรรมพืชมะขามหวาน เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Environmental Management and Natural Resources for Green Economy .
นักวิจัย
1. อาจารย์อลิสณา อนันตะอาด (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ศิลปกรรม
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยการนี้มีวัตถุประสงค์ ประการคือ 1) เพื่อรวบรวมข้อมูลพืชมะขามหวาน 2) เพื่อสร้างชุดการเรียนรู้พืชประจำถิ่นที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ 3) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้พืชประจำถิ่นที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วิธีการดำเนินการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2) กำหนดพื้นที่ภาพวาดทรัพยากรมะขามหวานพืชประจำถิ่นเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน 3) สำรวจข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่ปลูกมะขามหวาน จากกลุ่มผู้นำชุมชน และชาวบ้านในเขตตำบล ตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ 4) จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ ภาพวาดทรัพยากรมะขามหวานพืชประจำถิ่นเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน 4.1) กิจกรรมสำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา 4.2) กิจกรรมการทำและติดป้ายรหัสต้น 4.3) กิจกรรมวาดภาพหรือบันทึกภาพ 4.3) กิจกรรมการทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง และพรรณไม้เฉพาะส่วน 4.4) กิจกรรมการเปรียบเทียบข้อมูลสรุป กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสารหรือแหล่งข้อมูลแล้วบันทึก 5) สรุปผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ กลุ่มคนในชุมชน และนักเรียน/นักศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ ภาพวาดทรัพยากรมะขามหวานพืชประจำถิ่นเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการด้านการให้บริการของคณะผู้วิจัยและนักศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ได้ค่าเฉลี่ย 4.76 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่สูงที่สุด ได้แก่ ด้านการบริการด้านการจัดฐานการเรียนรู้ภาพวาดของคณะผู้วิจัยโครงการและนักศึกษาและรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการที่คณะผู้วิจัยโครงการและนักศึกษาจัดขึ้น ได้ค่าเฉลี่ยที่ 4.79 (S.D.= 0.43) ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ต่ำที่สุด ได้แก่ ด้านการประสานงานของคณะผู้วิจัยโครงการ ได้ค่าเฉลี่ยที่ 4.71 (S.D.=0.47) ความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมในภาคปฏิบัติ ภาพวาดทรัพยากรมะขามหวานพืชประจำถิ่นเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ได้ค่าเฉลี่ย 4.81 (S.D.= 0.36) โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่สูงที่สุด ได้แก่ ด้านการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนของนักเรียน ได้ค่าเฉลี่ยที่ 4.86 (S.D.= 0.36)
คำสำคัญ
ภาพเขียน,มะขามหวาน,Painting,Tamarind
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 86 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 104 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
249 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 82 ครั้ง)