รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนากลไกการจัดการความรู้งานวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม เพื่อท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรสู่สังคมฐานความรู้โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Application of Information Systems for the Knowledge Management of the Language and Culture of the Various Ethnic Groups in Phetchabun Province to the Knowledge-based Society
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ วรรณา (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สารสนเทศศาสตร์
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรสู่สังคมฐานความรู้ และเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ หลังเข้าใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรสู่สังคมฐานความรู้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรสู่สังคมฐานความรู้ ได้แก่ ชาวพื้นถิ่น ชาวไทยกูย ชาวไทยมุสลิม ชาวลาวแง้ว ชาวไทยยวน ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยทรงดำ ชาวไทยอีสาน ชาวลาวพวน ชาวลาวครั่ง ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ได้นำออนโทโลยีมาออกแบบโครงสร้าง โดยใช้ภาษา OWL เป็นภาษาโครงสร้าง ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรสู่สังคมฐานความรู้ ระบบมีความแม่นยำอยู่ที่ร้อยละ 94.50 ประสิทธิภาพในการค้นหาได้อย่างแม่นยำอยู่ที่ร้อยละ 94.25 และค่าความระลึกอยู่ที่ร้อยละ 96.75 ตามลำดับ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ หลังเข้าใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรสู่สังคมฐานความรู้พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกรายการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ยกเว้นรายการ ระดับความคิดเห็นต่อสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรมที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
 
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศ, ความหลากหลายทางภาษา, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

This research aims to develop an information system for managing ethnic and linguistic knowledge. In Phichit Province And to find the satisfaction of users. After accessing information systems for managing ethnic and linguistic knowledge. In Phichit Province Population used in the study of the application of information systems for the management of linguistic and cultural knowledge of various ethnic groups. In the Phichit Province, the knowledge base is local Thai, Thai, Mongolian, Thai, Muslim, Lao, Chinese, Thai, Chinese, Thai, Chinese, Thais, Black people, Thais, Lao people, Lao people, and Lao people. Algorithm was used to design structure using OWL as a structural language. The results of the research shown that the development of information systems for the management of language and culture knowledge of ethnic groups. In Phichit Province, the accuracy of the system was 94.50%, the accuracy of the search was 94.25% and the memorial value was 96.75%, and the satisfaction of the users. After accessing information systems for managing ethnic and linguistic knowledge. In the Phichit province, the knowledge base found that the level of feedback of all the trainees was very satisfactory, except that the level of feedback to the training media was satisfactory medium.
 
Keyword: Information Systems, Language Diversity , Cultural Diversity
คำสำคัญ
ระบบสารสนเทศ,การจัดการความรู้,ภาษาและวัฒนธรรม,กลุ่มชาติพันธุ์,สังคมฐานความรู้,Information Systems,Knowledge Management,Language and Culture,Ethnic Groups,Knowledge-based Society,Language Diversity,Cultural Diversity,ความหลากหลายทางภาษา,ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 97 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 108 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
202 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 58 ครั้ง)