รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Invention Technology Transfer of the Inthanin Bulletproof Vests for Government Officer.
นักวิจัย
1. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 50 )
2. อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 25 )
3. อาจารย์สุวิมล เทียกทุม (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 25 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีการผลิต
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง เรียน ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการฝึกอบรมดังกล่าวมีผลทาให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ดังกล่าวมีความรู้เพิ่มขึ้น ส่วนผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลสำหรับ เจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.45 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ระดับความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ มากหรือดี
 
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การถ่ายทอดเทคโนโลยี, เสื้อเกราะกันกระสุน

This research aims to technology transfer of inthanin-bullet armor production
technology for the state officials Prathuan in Phetchabun province. This research has found that the achievement of pretest and posttest of the participants in these project is significantly different at the .05 level, thus it shows that the training activities of technology transfer of inthanin-bullet armor production technology have been effective and giving participants increase in knowledge. While the results satisfaction of this activity found that in the overview, the total average value is equal 4.45(SD=0.6) which level is very desirable or good of the satisfaction.
 
Keyword : Achievement of study, Technology transfer, Bullet Armor
คำสำคัญ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี,เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล,Technology Transfer,Inthanin Bulletproof Vests,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,เสื้อเกราะกันกระสุน,Achievement of study,Technology transfer,Bullet Armor
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 116 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 128 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
245 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 68 ครั้ง)