รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ-สายสืบ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Efficiency of the Inthanin Bulletproof Vests to usefor: A Case Study of Non-Commissioned Police Patrol Police – Investigation Police, Phetchabun Province.
นักวิจัย
1. อาจารย์สุกาญดา ทองคำ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ-สายสืบ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประชากรที่ศึกษาคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ-สายสืบ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 11 อำเภอ สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยวิธีการสุ่มแบบ ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ-สายสืบ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านคุณสมบัติ ด้านการนำไปใช้ และด้านปกป้องอยู่ในระดับมาก ( = 3.97)เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สำหรับด้านคุณสมบัติสามารถลดอันตรายจากกระสุนปืนได้ในระดับ 2A (ชนิดของกระสุนทดสอบ 9 มม. และ .40) ลดอันตรายจากของมีคม และลดการฟกช้ำจากแรงกระแทกที่เกิดขึ้น ที่สำคัญเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลมีน้ำหนักเบา อายุการใช้งานคงทน ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสูง ทนต่ออุณหภูมิ คงรูปได้ดี ด้านการนำไปใช้เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ใช้งานง่าย ขนาดเหมาะสมกับผู้ใช้ มีความคล่องตัวและเคลื่อนไหวสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังสวมใส่สบาย สามารถถอดจากตัวได้ทันทีเมื่อต้องการปฐมพยาบาล และพกพาสะดวก ด้านปกป้องเจ้าหน้าที่ตำรวจมีขวัญ กำลังใจ มีความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เพราะเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลสามารถลดการบาดเจ็บ ความเสี่ยงต่อการสูญเสีย และการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้
 
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ, เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล

The main objective of the current mixed study—quantitative and qualitative research—was to investigate efficiency of the Inthanin Bulletproof Vests to usefor: A Case Study of Non-Commissioned Police Patrol Police – Investigation Police, Phetchabun Province.
In addition, the population used to study focused on both patrol and investigation police in 11 districts of Phetchabun province. Separately, a paper questionnaire was designed to collect quantitative data; moreover, the gathered data was analyzed through the following statistics: percentage, mean, and standard deviation. Meanwhile, the qualitative data was decoded through descriptive analysis.
The results showed the efficiency of the Inthanin bulletproof vest used in the patrol - investigation police’s duty performance in Phetchabun province— properties, utilization, and defense — leveled high ( = 3.97), based on the specified hypothesis. Especially, the aspect of properties was able to the dangers of the bullets in rate 2A (bullet size 9 mm and .40), able to reduce sharp objects’ dangers, and able to reduce a bad bruise from the banged force that occurred. Furthermore, other properties of the Inthanin bulletproof vest were easy-to-use, properly sized, versatile and convenient in movement, easily portable, and comfortable to put on and off, especially when to have first aid. About the quality of defense, the officers were more motivated and safer for performing duty because the Inthanin bulletproof vest was able to help them reduce hurts and risks from both the loss and death.
 
Keywords: efficiency, Inthanin bulletproof vest
 
คำสำคัญ
ประสิทธิภาพ,เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล,Efficiency,the Inthanin Bulletproof Vests,efficiency,Inthanin bulletproof vest
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 88 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 109 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
264 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 63 ครั้ง)