รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการทำงานและการประเมินความพึงพอใจ ในการนำเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลไปใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
A Study of Risk Factors and Satisfaction Survey in the Inthanin Bulletproof Vests for Government Officers on Phetchabun Province
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นำเสนอเรื่อง การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการทำงานและการประเมินความพึงพอใจการนำเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลไปใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เสื้อเกราะกันกระสุน ของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐกับปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติและความพึงพอใจต่อการใช้เสื้อเกราะกันกระสุน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทำงานกับปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ประชากรที่ศึกษา จำนวน 383 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) และการสนมนากลุ่ม (Focus Group discussion) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้วนำมาวิเคราะห์ให้เห็นปัจจัยเสี่ยงในปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติวิเคราะห์ (statistical Amalysis)


The current paper was entitled “A Study of Risk Factors and Satisfactiontoward the Inthanin Bulletproof Vest Used bythe State Officers in PhetchabunProvince.” This study was conducted to examine any risk factors inthe defensive officers’ duty performance, to research the defensive officers’ working behaviors, to survey the defensive officers’ satisfaction toward the bulletproof vest, to determine the comparison between the defensive officers’ roles and duties and the risk factors in work and satisfaction toward the bulletproof vest, and to find out the relationship between working behaviors and the risk factors in the defensive officers’ duty performance.In addition, the population used in the study included 383 officers—soldiers and police officers. The research tools designed to collect data were a paper questionnaire, in-depth interview, and focus group discussion. Because of a mixed study between quantitative and qualitative research, descriptive statistics for percentage, mean, standard deviation, statistical analysis was used to analyze the data in order to find out the risk factors in the state officers’ duty performance.
คำสำคัญ
ปัจจัยเสี่ยง,ความพึงพอใจ,เจ้าหน้าที่รัฐ,เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล,Risk Factors,Satisfaction,Commissioned officer,Inthanin bulletproof vests
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 121 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 127 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
267 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 56 ครั้ง)