รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Identifying the Optimal Factors inInvention the Inthanin Bulletproof Vests ThreatsLevel 2for Non-Commissioned Officer
นักวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์บุษบากร คงเรือง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือการออกแบบและประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน โดยออกแบบการทดลองแบบปัจจัยเดี่ยวที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลอง ทำการศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการวางวัสดุเสริมชั้นลดแรงกระแทกตามอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 กับจำนวนชั้นที่เหมาะสมที่มีผลต่อการเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์น้อยที่สุดทำการทดสอบตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมจากผลการทดลองพบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบวัสดุเสริมชั้นลดแรงกระแทกจำนวนชั้นมีผลต่อการป้องกันการเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ในเสื้อเกราะกันกระสุนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และปัจจัยที่เหมาะสมชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการวางวัสดุเสริมชั้นลดแรงกระแทกไว้ด้านหลังกับจำนวนชั้นวัสดุที่ 60 ชั้นจะสามารถป้องกันการเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ได้ดีที่สุดและผลของปัจจัยที่เหมาะสมนี้สามารถป้องกันภัยคุกคราม ระดับ 2A ตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์หรือเทียบเท่าตามมาตรฐาน U.S. NIJ. 0101.04 จากโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุดสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารได้ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนใช้ปฏิบัติงานต่อไป
 
คำสำคัญ : เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล, ปัจจัยที่เหมาะสม, เจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน


This research was aimed at to study of Identifying the optimal factors ininvention the Inthanin bulletproof vests threats level 2for non-commissioned officer. The research uses a single factorial designed at 95% confident level and analysis of variances. study of the forming material layer has the affecting backface signature of bullet. (Thai Patent Trademark on9250) This research is testing on standard of defence science and technology department. The result indicates found that, the factor is material layer has affecting penetrations of bullet them are significant statistically and the factors indicated the used of materials in 4 bulletproof vest test. It will be able to resist the Backface Signature of bullet as will. And the effect of this factor can be to threats level 2A based on the standard of defence science and technology department and standard of U.S. NIJ. 0101.04 from Military explosives factory, Department of military industry national defense and military energy center. And give it to the government Non-commissioned officials to continue to use.
 
Keywords : Inthanin Bulletproof Vests, Optimal factor, Non-Commissioned Officer
 
คำสำคัญ
เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล,แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุประดับยนต์,Inthanin Bulletproof Vests,Car Accessory Materials for Ballistic Armor,Optimal factor,Non-Commissioned Officer,ปัจจัยที่เหมาะสม,เจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 114 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 102 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
238 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 47 ครั้ง)