รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_N016
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
พัฒนาหนังสือที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม สำหรับการเรียนการสอนเรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Pyrolysis of Biomass from Herbs in Local Phetchabun Province for Organic Agriculture
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
พัฒนาหนังสือที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมสำหรับการเรียนการสอน เรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ผู้วิจัย นายเขมปริต ขุนราชเสนา สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชเพชรบูรณ์ ปีเสร็จวิจัย 2561 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสือที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมสำหรับการเรียนการสอนเรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ โดยเลือกใช้โปรแกรมในการพัฒนาแบบฟรีซอฟต์แวร์เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมสำหรับพัฒนาสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่มีการซ้อนภาพดิจิทัลเสมือนจริง (2 มิติ 3 มิติ) บนมาร์กเกอร์บนจอแสดงผลภายใต้สภาพแวดล้อมจริงในเวลาจริง โดยพัฒนาและทดสอบหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแบบ Installation Testing เปรียบเทียบระยะทางกับเวลาในการแสดงผลและใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชั่น โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบประสิทธิภาพในการแสดงผลภาพของแอพพลิเคชั่นเทียบกับระยะทางและเวลา แสดงผลถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 99.96 และใช้เวลาเฉลี่ยในการแสดงผล 1.35 วินาที ระยะที่เหมาะสมกับการใช้งาน คือ 20 - 25 เซนติเมตร ผลประเมินความพึงพอใจจากผู้ทดสอบแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 และผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเท่ากับ 82.20/82.08 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ของแต่ละหน่วยการเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละความก้าวหน้ามีค่าเท่ากับ 44.80 และผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นและหนังสือที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47

คำสำคัญ : แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่, ความจริงเสริม, ฮาร์ดแวร์
 

Title Development of an Interactive Book with Augmented Reality for teaching and learning hardware computer Author Mr.Kheamparit Khunratchasana Facalty Information Technology and Communication Faculity of Scienence and Technology Phetchabun Rajabhat University. Years of Research completed 2018 Abstract This research aims to develop a book that interacts with Augmented Rality Technology for teaching computer hardware, choose a free software development program because it is free and does not infringe upon the copyright of the software. Use Augmented Reality Technology for Develop new interactive media with digital (2 dimensional 3D) overlay on markers on display under real-time, real-time environments. Develop and test the performance by the Installation Testing application. Compare the distance and time to display and use the satisfaction questionnaire for the application. By average and percentage. The research found that Performance testing of application images versus distance and time. The average display time was 99.96 seconds, and the average display time was 1.35 seconds. The optimum range was 20 to 25 centimeters. The satisfaction of the application testers was very good. The mean was 4.74. The standard deviation was 0.44. The efficiency of the book with interaction with the supplementary technology was 82.20 / 82.08 higher than the criterion and the achievement score of each unit was found to be 44.80. Assess satisfaction with teaching and learning with applications and books that interact with technology. ing The satisfaction level is very good. The average was 4.47.

Keywords : Mobile Application, Augmented Reality, Hardware
คำสำคัญ
เทคโนโลยีความจริงเสริม,ปฏิสัมพันธ์,Augmented Reality,Interactive Book
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 104 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 101 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
197 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 61 ครั้ง)