รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_N014
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาเทคนิคการขับไล่นกก่อความรำคาญด้วยวิธีทางกายภาพและชีวเคมี
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Development of Repellent Techniques for Nuisance Birds by Using Physical and Biochemical Method
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 15 )
3. อาจารย์วิไลพร ปองเพียร (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 15 )
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 15 )
5. อาจารย์ชนากานต์ วิญญกุล (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 15 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ชีววิทยา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสารสกัดรากยอ ใบขี้เหล็ก และฟักคูนต่อพฤติกรรมการกินอาหารของนกพิราบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารขับไล่นก ปั่นพืชจนละเอียด แล้วนำไปสกัดร้อน ด้วยตัวทำละลายเอทิลแอลกอฮอล์ 70% เตรียมอาหารนกเมล็ดธัญพืชแช่สารสกัดนาน 24 ชั่วโมงที่ความเข้มข้น 1.5% 3.0% และ 4.5% และกลุ่มควบคุมคืออาหารนกเมล็ดธัญพืชไม่แช่สารสกัด เตรียมนกพิราบจำนวน 48 ตัว กรรมวิธีละ 3 ตัว จัดให้อยู่กรงละ 1 ตัว จากนั้นชั่งน้ำหนักอาหาร 20 กรัม และให้นกพิราบกินอาหารเป็นเวลา 24 ชั่วโมง บันทึกน้ำหนักอาหารที่คงเหลือและน้ำหนักมูลของนก นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยแต่ละกรรมวิธีด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว จากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยน้ำหนักอาหารที่นกกินไปไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) และค่าเฉลี่ยน้ำหนักมูลนกไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นสารสกัดจากรากยอในความเข้มข้นดังกล่าวยังไม่สามารถยับยั้งการกินอาหารนกพิราบได้ และพฤติกรรมการขับถ่ายของนกพิราบยังเป็นปกติ จากการตรวจสอบพฤติกรรมของนกเอี้ยงหลังจากได้รับการสกัดแบบหมักธรรมดาโดยการทดสอบการดื่มพบว่านกเอี้ยงหงอนมีการดื่มน้ำสารสกัดจากมะลิน้อยที่สุด การทดสอบการกินอาหารอาหารพบว่านกเอี้ยงหงอนมีการกินอาหารที่เคลือบด้วยสารสกัดจากมะแขว่นน้อยที่สุดดีที่สุด และการทดสอบการฉีดพ่นพบว่านกเอี้ยงหงอนมีพฤติกรรมการต่อต้านสารสกัดจากมะลิดีที่สุด และการตรวจสอบพฤติกรรมของนกเอี้ยงจากการสกัดแบบ Soxhlet extractor โดยการทดสอบการดื่มพบว่านกเอี้ยงหงอนมีการดื่มน้ำสารสกัดจากมะแขว่นน้อยที่สุด การทดสอบการกินอาหารพบว่านกเอี้ยงหงอนมีการกินอาหารที่เคลือบด้วยสารสกัดจากมะแขว่นน้อยที่สุด และการทดสอบการฉีดพ่นพบว่านกเอี้ยงหงอนมีพฤติกรรมต่อต้านสารสกัดจากมะลิมากที่สุด
คำสำคัญ : การขับไล่นก, แอนทราควิโนน, เมธิลแอนทราลิเนต

This research aimed to test noni roots, cassod tree leaves, and golden shower pods extract whether it affects to a feeding behavior of pigeon with the objective of applying it as chemical deterrent for birds.​ For preparation, plant samples were dried, thoroughly blended by a grinder, then preformed Soxhlet extraction by 70% ethyl alcohol solvent and used to soak with bird seeds for 24 hours at the concentration of 1.5%, 3.0% and 4.5% respectively. The controlled foods were ​bird seeds not soaked with the extract. 48 pigeons were used for testing, each 3 birds for one testing method, each of 12 birds was put to a cage separately. To test the hypothesis, bird seeds were weighted 20 grams and then fed to each bird for 24 hours. The remaining amount of food as well as amount of feces were recorded in order to analyze for detecting any differences in an average​ from various testing methods​ by applying​ One-Way​ ​ANOVA​. It was found that there was no statistically significant difference in the average amount of food taken between testing methods (p>0.05) and also there was no statistically significant difference in the average amount of feces between testing methods (p>0.05). The observation of the White-Vented Myna’s behaviors after encounters the normal fermentation extracts resulted as the White-Vented Myna drank the jasmine extract the least. The eating test showed that the White-Vented Myna ate the food coated with the Indian ivy-rue‘s extract the least. From the spraying test, it resulted that the White-Vented Myna has the best resistance on the jasmine extract. Furthermore, the observation of the White-Vented Myna’s drinking behavior from the extraction by soxhlet extractor found out that it drank the extract of Indian ivy-rue the least. The eating test resulted that it ate food with the extract of Indian ivy-rue the least. Finally, the spraying test resulted that it has resistance behavior on jasmine extract the best.
Keywords : Bird repellent, Anthraquinone, Methyl anthranilate
คำสำคัญ
ขับไล่นก,แอนทราควิโนน,นก,bird,repellent,การขับไล่นก,เมธิลแอนทราลิเนต,Bird repellent,Anthraquinone,Methyl anthranilate
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 159 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 146 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
295 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 82 ครั้ง)