รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาและประเมินต้นทุนของระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และออกแบบการติดตั้งระบบป้องกันทางไฟฟ้า
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
A Cost Study and Estimate of Low Voltage protection system to Implement Data Base for Learning and Installation Design of Electrical Protection System
นักวิจัย
1. อาจารย์สุวิมล เทียกทุม (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาและประเมินต้นทุนของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และออกแบบการติดตั้งระบบป้องกันทางไฟฟ้า โดยข้อมูลราคาเหล่านี้มีส่วนสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการเลือกใช้อุปกรณ์รองจากคุณสมบัติการทำงานและคุณภาพของอุปกรณ์เหล่านั้นซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนี้ อันดับแรกเพื่อศึกษาระบบและอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และออกแบบระบบป้องกันทางไฟฟ้า อันดับสองเพื่อประเมินต้นทุนของระบบและอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำ อันดับสุดท้ายเพื่อจัดการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและผลการประเมินต้นทุนระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำสู่ชุมชนเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยด้านไฟฟ้า ซึ่งผลในการศึกษาวิจัยการประเมินราคาในการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจะอ้างอิงราคาติดตั้งมาตรฐาน ซึ่งข้อมูลในการศึกษาและประเมินต้นทุนของระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำนี้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้เพื่อประเมินการออกแบบระบบป้องกันทางไฟฟ้าได้

คำสาคัญ : ต้นทุน , ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ , ฐานข้อมูล

This research presents a cost study and estimate of low voltage protection system to implement data base for learning and installation design of electrical protection system. This price information is necessary to the selection of equipment, in addition to the performance and quality of the equipment. The objectives of this study were: First is study the systems and low voltage protection devices to create a database for learning and designing electrical protection systems. Second is evaluating the cost of systems and low voltage protection devices. Last is manage the engineering knowledge and cost evaluation of low voltage protection systems to the community as a prototype community to develop and improve the electrical safety. As a result of the study, the evaluation of the installation of electrical equipment is based on the standard installation price. The data for the study and evaluation of this low voltage protection system can be used as a learning database to evaluate the design of electrical protection systems.

Keywords: Cost, Electric Low Voltage System, Data base
คำสำคัญ
การสำรวจ,การประเมินต้นทุน,ระบบไฟฟ้า,ระบบป้องกันไฟฟ้า,Survey,cost estimate,Electrical system,Protectiion Electrical system,Cost,Electric Low Voltage System,Data base,ต้นทุน,ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ,ฐานข้อมูล
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 115 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 110 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
229 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 53 ครั้ง)