รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_N010
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การจัดการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยทางไฟฟ้าสู่ชุมชนตำบลบ้านติ้ว เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Knowledge Management of Electrical Engineering and Safety to the Community T. Bantue for a Model Community in the Development and Electrical Safety Enhancement to the Local Government
นักวิจัย
1. อาจารย์นฤมล วันน้อย (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาและจัดการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยทางไฟฟ้าสู่ชมชนตำบลบ้านติ้วเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยได้รวบรวมเนื้อหาในการวิจัยซึ่งประกอบไปด้วย การสำรวจระบบป้องกันและตรวจวัดการรั่วของกระแสไฟฟ้าในแต่ละครัวเรือนของชุมชน เพื่อประเมินความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางป้องกัน และการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางไฟฟ้าสู่ชุมชน พร้อม การศึกษาและประเมินต้นทุนของระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และออกแบบระบบป้องกันทางไฟฟ้า โดยข้อมูลในการศึกษานั้นได้อ้างอิงจากมาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้าและมาตรฐานการประเมินราคา โดยผลการศึกษาวิจัยพบว่าองค์ความรู้จากการวิจัยนี้สามารถการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสู่ชุมชนและสามารถพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นได้

คำสำคัญ การจัดการองค์ความรู้, ปลอดภัยทางไฟฟ้า, ชุมชนต้นแบบ

 This research presents a study and the electrical engineering knowledge and safety organized to the people of Ban Tiw Sub-district as a prototype community to develop and the electrical safety enhancement to local organizations. This research includes: An Electrical Safety Assessment of each house in the community for recommendation to Electrical Protection Method, Design and Install the Electrical protection System base on electrical engineering to electrical safety enhancement and A Cost Study and Estimate of Low Voltage protection system to Implement Data Base for Learning and Installation Design of Electrical Protection System. The information in this study is based on electrical system design standards and appraisal standards. The results of this research show that the knowledge gained from this research can improve and enhance the safety of electric power in the community and improve the safety of electric power to the local government 

Key word: The knowledge organization, Electrical Safety, a Prototype Community 
คำสำคัญ
ระบบป้องกันทางไฟฟ้า,ความปลอดภัยทางไฟฟ้า,ชุมชนต้นแบบ,การพัฒนาและยกระดับความ ปลอดภัยด้านไฟฟ้า,Electrical Protection,Electrical Safety,The knowledge organization,a Prototype Community,การจัดการองค์ความรู้,ปลอดภัยทางไฟฟ้า
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 101 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 177 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
204 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 60 ครั้ง)