รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
คุณสมบัติทางเคมีและกระบวนการหมักเอทานอลจากมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Chemical Properties and Ethanol Fermentation from Dioscorea sp.
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา เคมี
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและการผลิตเอทานอลจากมันพื้นเมืองสกุลแยม (Dioscorea sp.) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ มันจาวพร้าว (D. alata L.) มันมือเสือ (D. esculenta L.) และกลอย (D. hispida) จากการทดลองพบว่า คุณสมบัติทางเคมีของมันจาวพร้าวมีปริมาณไขมันสูงสุด มันมือเสือมีปริมาณคาร์โบไฮเดรทและพลังงานสูงสุด ในขณะที่กลอยมีปริมาณเถ้า ปริมาณโปรตีน และปริมาณความชื้นสูงสุด สำหรับการผลิตเอทานอลจากมันพื้นเมืองสกุลแยม (Dioscorea sp.) พบว่า กระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันแบบ SSF (Simultaneous Saccharification and Fermentation) แบบไม่เติมอากาศ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลรีดิวซ์ของพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. ทั้ง 3 ชนิด ด้วยเอนไซม์แอลฟาอะมิเลส (α - amylase) ที่ผลิตจากเชื้อ Aspergillus oryzae ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก พบว่า ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ (Reducing Sugar) ของมันจาวพร้าว (D. alata L.) มันมือเสือ (D. esculenta L.) และกลอย (D. hispida) สูงสุดเท่ากับ 65.95±12.44 64.17±14.64 และ 59.19±16.49 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการผลิตเอทานอลจากมันพื้นเมืองสกุลแยม (Dioscorea sp.) ผ่านกระบวนการหมักด้วยวิธี SSF ในระดับห้องปฏิบัติการ โดยใช้ยีสต์ S. cerevisiae สายพันธุ์ TISTR 5339 พบว่า สารละลายส่วนใสที่แยกได้จากกระบวนการหมักเอทานอลของมันจาวพร้าว (D. alata L.) มันมือเสือ (D. esculenta L.) และกลอย (D. hispida) ส่งผลให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ปริมาณกลูโคส และปริมาณเอทานอล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
 
คำสำคัญ : มันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp., กระบวนการหมักเอทานอล, กากมัน


This research aimed to study the chemical properties and production of ethanol from 3 species of Dioscorea sp. compose of D. alata L., D. esculenta L., and D. hispida. The results shown that D. alata L. gave the highest fat content, D. esculenta L. gave the highest carbohydrate and energy. While, D. hispida gave the highest of ash, protein content, and moisture content. The production of ethanol from Yam (Dioscorea sp.) that digestion process into sugar and fermented with a SSF (Simultaneous Saccharification and Fermentation) and anaerobic condition was tested. Phase 1: To study digestion of starch into reducing sugar of Dioscorea sp. with 0.1 percent by weight of α-amylase produced from Aspergillus oryzae. Reducing sugar of D. alata L., D. esculenta L. and D. hispida was 64.17 ± 14.64 and 12.44 ± 59.19 65.95 ± 16.49 mg/mL, respectively. Phase 2: To study the production of ethanol from Dioscorea sp. with the SSF in laboratory using S. cerevisiae strains TISTR 5339 was found pH, Total Soluble Solid (TSS), glucose and ethanol that the difference was statistically significant (p <0.05).

Keywords: Dioscorea sp., Ethanol fermentation, Yam pulp
คำสำคัญ
มันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.,กากมัน,เอทานอล,กระบวนการหมัก,Dioscorea sp.,Ethanol,Yam residual,Fermentation,Ethanol fermentation,Yam pulp,กระบวนการหมักเอทานอล
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 189 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 399 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
407 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 72 ครั้ง)