รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การทำลายการพักตัวและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Breaking Tuber Dormancy and Micropropagation of Dioscorea sp. for Conservation
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีผลิตพืช
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำลายการพักตัวด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโต BA GA3 และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน และการอนุรักษ์พันธุกรรมมันพื้นเมืองสกุลแยม (Dioscorea sp.) ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 60 วัน วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely randomized design) จากผลการทดลองพบว่า สารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้จำนวนวันที่ใช้ในการเกิดยอดและเกิดรากเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 20.53±5.95 วัน และ 19.50±6.94 วัน ตามลำดับ และการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ความเข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอดและรากสูงสุด สำหรับการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมกับมันพื้นเมืองโดยใช้สารละลายโซเดียม ไฮโปคลอไรด์ที่ระดับความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ให้เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงสุดเท่ากับ 70±12.25 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนำเนื้อเยื่อบริเวณข้อมาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต kinetin ความเข้มข้น 3.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การเกิดยอด จำนวนใบ จำนวนข้อ เปอร์เซ็นต์การเกิดรากสูงสุด ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่การย้ายปลูกมันพื้นเมืองในสภาพธรรมชาติ เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 30 วัน พบว่า การย้ายปลูกในวัสดุปลูกชนิดขุยมะพร้าวผสมทราย อัตราส่วน 1:1 ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงที่สุด
 
คำสำคัญ: มันพื้นเมืองสกุลแยม การทำลายการพักตัว การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ


The objectives of this research aimed to study breaking tuber dormancy, to study the sterilization and to study effect of different concentrations of kinetin on growth and development of Dioscorea sp. The experimental design was CRD (Completely Randomized Design). The results showed that the highest breaking tuber dormancy of Dioscorea sp. was 100 mg/l BA that gave date of shoot and root germination 20.53±5.95 days and 19.50±6.94 days, respectively. While, 25 mg/l BA gave the highest percentage of shoot and root germination. The percentage of shoots, number of shoots, number of shoots and percentage of shoots were recorded. The results showed that: 5% (v/v) Sodium Hypochloride solution gave the highest survival rate of 70±12.25 percent. The MS medium supplemented with 3.00 mg/l gave the highest of the number of shoots, number of shoots, and percentage of root formation and was not significant (p> 0.05). The transplantation in sand mixed with coconut flake 1:1 ratio gave the highest percent of survival rate.

Keywords: Dioscorea sp., Breaking Tuber Dormancy, Micropropagation
คำสำคัญ
มันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.,การทำลายการพักตัว,การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ,dioscorea sp.,Breaking Tuber Dormancy,Micropropagation,Dioscorea sp.,มันพื้นเมืองสกุลแยม การทำลายการพักตัว การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 101 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 117 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
285 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 68 ครั้ง)