รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_N001
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การอนุรักษ์ แนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนามันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. สู่อุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Conservation, Utilization and Development of Dioscorea sp. into Industrial Uses of Phetchabun Province
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 25 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. อาจารย์ธนภัทร วรปัสสุ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
4. อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 5 )
6. อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 5 )
7. อาจารย์พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 5 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีผลิตพืช
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. 2) การทำลายการพักตัวและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. เพื่อการอนุรักษ์ 3) คุณสมบัติทางเคมีและกระบวนการหมักเอทานอลจากมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. และ 4) การใช้กากมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. จากกระบวนการหมักด้วยเชื้อยีสต์ Saccharomysis cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันของปลาหมอ จาการทดลองพบว่า
1. จากการสำรวจความหลายหลายของมันพื้นเมืองสกุลแยมจังหวัดเพชรบูรณ์ ในพื้นที่ 5 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมือง อำเภอเขาค้อ อำเภอหนองไผ่ อำเภอหล่มสัก และอำเภอวิเชียรบุรี พบว่ามันพื้นเมืองสกุลแยมจังหวัดเพชรบูรณ์ในพื้นที่สำรวจทั้งหมดมีพันธุ์มันพื้นเมืองสกุลแยมทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ มันเห็บ มันหำอีโม้ มันข้าวก่ำ มันพร้าว มันเลือด มันมือเสือ และมันตีนหมี สำหรับการใช้ประโยชน์จากมันพื้นเมืองสกุลแยมในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ใช้ในการประกอบอาหาร เช่น ทำขนม หรือต้มจิ้มกับน้ำตาล แกงเลียง และแปรรูป
2. การทำลายการพักตัวด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 60 วัน ส่งผลให้จำนวนวันที่ใช้ในการเกิดยอดและเกิดรากเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อนำเนื้อเยื่อบริเวณข้อมาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต kinetin ความเข้มข้น 3.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การเกิดยอด จำนวนใบ จำนวนข้อ เปอร์เซ็นต์การเกิดรากสูงสุด (p>0.05)
3. การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. พบว่า มันจาวพร้าวมีปริมาณไขมันสูงสุด มันมือเสือมีปริมาณคาร์โบไฮเดรทและพลังงานสูงสุด ในขณะที่กลอยมีปริมาณเถ้า ปริมาณโปรตีน และปริมาณความชื้นสูงสุด สำหรับการผลิตเอทานอลจากมันพื้นเมืองสกุลแยม (Dioscorea sp.) ผ่านกระบวนการหมักด้วยวิธี SSF ในระดับห้องปฏิบัติการ โดยใช้ยีสต์ S. cerevisiae สายพันธุ์ TISTR 5339 พบว่า สารละลายส่วนใสที่แยกได้จากกระบวนการหมักเอทานอลของมันจาวพร้าว (D. alata L.) มันมือเสือ (D. esculenta L.) และกลอย (D. hispida) ส่งผลให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ปริมาณกลูโคส และปริมาณเอทานอล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
4. การทดลองการใช้เศษเหลือจากกระบวนการหมักมันสกุล Dioscorea sp. ด้วยยีสต์ S. cerevisiae ต่อการเจริญเติบโต และการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของปลาหมอ พบว่า อาหารผงผสมเศษเหลือจากกระบวนการหมักกลอย มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด สำหรับการใช้อาหารผสมเศษเหลือจากกระบวนการหมักกลอยที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะดีที่สุด
 
คำสำคัญ : มันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. , ความหลากหลาย, การทำลายการพักตัว, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, กระบวนการหมักเอทานอล


This research aimed to study 1) The diversity and the utilization of Dioscorea sp. 2) To breaking dormancy and micropropagation of Dioscorea sp. 3) To study of Chemical and fermentation processes for ethanol from Dioscorea sp., and 4) To study of effects of fermentation process residue of Dioscorea sp. by Saccharomyces cerevisiae on growth and immune responses of Anabas testudineus. Experiments showed that:
1. A survey of the variety of Dioscorea sp. at Phetchabun province in the fifth district, Muang, Khao Kho, Nong Phai, Lom Sak and Wichian Buri. The results shown that Dioscorea sp. at Phetchabun province gave 7 types and 4 species such as D. bulbifera, D. pentaphylla, D. alata and D. esculenta. Utilizations of Dioscorea sp. at Phetchabun province were dessert, boil, curry and Food processing.
2. The breaking dormancy with plant growth regulators of 100 mg/l BA were cultured for 60 days. The resulted a number of days spent of shoots and root formations were least. When the nodes of Dioscorea sp were cultured on solid MS medium supplemented with 3.00 mg/l kinetin gave the highest percentage of shoots, leave, nodes, and percentage of rooting (p> 0.05).
3. The chemical properties of Dioscorea sp. were tested D. alata L. gave the highest amount of fat, D. esculenta gave the highest amount of carbohydrates and energy. While, D. hispida gave the highest amount of ash content, and moisture content. For the production of ethanol from Dioscorea sp. with the SSF method in the laboratory using the yeast S. cerevisiae strains TISTR 5339 found that the solution of Dioscorea sp . Fermented ethanol resulted pH, Total Soluble Solid, glucose and ethanol. The difference was statistically significant (p <0.05).
4. The experiments of using fermentation residues from Dioscorea sp. fermented with S. cerevisiae by yeast on growth and the immune response of fish to find food were tested. The results shown that the mixture fermented of D. hispida powder gave the best rate of growth. For the mixture fermented of D. hispida powder to 5% gave the best effective growth and non-specific immune system
 
Keywords : Dioscorea sp., Diversity, Breaking Tuber Dormancy, Micropropagation, and Ethanol Fermentation
คำสำคัญ
มันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.,ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์,สัณฐานวิทยา,การทำลายการพักตัว,การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ,กระบวนการหมักเอทานอล,กากมัน,Dioscorea sp.,Diversity and Utilization,Morphology,Breaking tuber dormancy,Micropropagation,Ethanol fermentation process,Yam residue,ความหลากหลาย,Diversity,Breaking Tuber Dormancy,and Ethanol Fermentation
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 83 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 99 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 8 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
256 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 58 ครั้ง)