รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
--
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
แหล่งทุนภายนอก
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาเครื่องทำขนมผิง
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 50 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ อุตมอ่าง (ที่ปรึกษาโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 0 )
3. อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
4. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
5. อาจารย์สุวิมล เทียกทุม (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
6. อาจารย์วิทยา หนูช่างสิงห์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
7. อาจารย์นรัตว์ รัตนวัย (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--