รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบการผลิตผักสวนครัวอินทรีย์ด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูงในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Development of Backyard Vegetable Garden Organic Production System via Vermicompost in Phetchabun Province
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีผลิตพืช
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยมูลไส้เดือนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสวนครัว ได้แก่ ผักชี มะเขือเปราะ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ต้นหอม โหระพา พริกจินดา แตงกวา และคะน้าที่เพาะปลูกในสภาพโรงเรือน โดยผสมปุ๋ยมูลไส้เดือนในดินผสมพร้อมปลูกในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 0 10 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ บันทึกการเจริญเติบโตทางด้านจานวนใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ ความสูงลาต้น ความกว้างทรงพุ่ม ความเข้มสีใบ จานวนดอกต้นต้น ความยาวผล น้าหนักผลสด น้าหนักผลแห้ง เปอร์เซ็นต์ความชื้น เปอร์เซ็นต์น้าหนักวัตถุแห้ง จานวนผลต่อต้น และผลผลิตต่อไร่ จากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพของปุ๋ยมูลไส้เดือนส่งผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของผักชี มะเขือเปราะ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ต้นหอม โหระพา พริกจินดา แตงกวา และคะน้ามากกว่าชุดควบคุม ทั้งนี้การผสมปุ๋ยมูลไส้เดือนอัตราส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ในการปลูกผักบุ้ง ถั่วฝักยาว และแตงกวาในดินที่ส่งผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตมากที่สุด ในขณะที่การผสมปุ๋ยมูลไส้เดือนอัตราส่วน 30 เปอร์เซ็นต์ในการปลูกการปลูกผักชี มะเขือเปราะ ต้นหอม โหระพา พริกจินดา และคะน้าในดินที่ส่งผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตมากที่สุด

This experiment aims to determine the effects of vermicompost application on growth and yield of coriander, bringal, water apinach, yard-long bean, green Shallot, sweet basil, pepper, cucumber, and chinese kale in greenhouse condition. Four vermicompost treatments mixed soil were used to prepare different proportions at 0 (control) 10 20 and 30% (w/w). Various growth and yield parameters like mean number of leave, leave width, leave length,plant height, plant width, SPAD value, number of flower per plant, fruit length, fresh fruit weight, dry fruit weight, moisture content, dry matter, number of fruits per plant, and yield per rai were recorded for each treatment. The result of experiment showed that application of 20% (w/w) vermicompost had increased significantly on growth and yield of water apinach, yard-long bean, and cucumber. While, the application of 30% (w/w) vermicompost was produced the highest all parameters of coriander, bringal, green Shallot, sweet basil, pepper, and chinese kale. Keywords : Backyard Vegetable Garden Organic Vermicompost.
คำสำคัญ
ผักสวนครัว,อินทรีย์,ปุ๋ยมูลไส้เดือน
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 112 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
225 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 52 ครั้ง)