รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2559_L035
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มอาชีพเพื่อพร้อมรับการเปิด AEC กรณีศึกษากลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพร จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
OTOP Product Development of Occupational Group to AEC: A case study of  Sai miang Herbal Occupational Group in Phetchabun province. 
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวดี ผกามาศ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบัญชี
หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้สมาชิกทุกคนรับรู้ปัญหาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพร ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพร ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของกลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพร ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 23 คน สมาชิกทั้งหมดเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่าสมาชิกกลุ่ม มีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมในด้านการถ่ายทอดของวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด มีทักษะด้านการผลิตของสมาชิกกลุ่มที่ได้รับจากการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด และการทดสอบตลาด เพื่อเก็บข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อลักษณะผลิตภัณฑ์โดยรวมคือ ประเภทของผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ รสชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด ภายหลังจากการอบรมสมาชิกกลุ่มมีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ 6,000-9,000 บาท คำสำคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ , หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , กลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพร


 This research is qualitative research using participatory processes. The research tools used consisted of  observation form, interviews, satisfaction survey. To make every one knows the problem and find the ways how to develop a product of group.The  purpose of this research are study the general condition of Sai miang Herbal Occupational group at Wang Chomphu, Muang District, Phetchabun Province, and development of products of Sai miang Herbal Occupational group at Wang ChomPhu, Muang District, Phetchabun Province. The findings were as follows : 

 General condition of Sai miang Herbal Occupational group, and now there are currently 23 members. All of them are female. Most of they age are 40 years old.  The product development is approach workshop related to product  development . Finding members of group are satisfied with the workshop related transmission of lecturers at highest level,  have the skills to product of group that have got from research new products at highest level  and market testing to keeps information on customers satisfaction. And finding the customers are satisfied with the overall product. Category of the  new product, packaging, taste  at highest level. After the workshops a members of group have increase  monthly income 6,000 – 9,000 bath. 
คำสำคัญ
Development of products,One Tambon One Product,Sai miang Herbal Occupational Group
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 145 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
341 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 79 ครั้ง)