รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2559_L011
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
ผลของการปรับสมดุลร่างกายด้วยมณีเวชต่อการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
An Effect of Body balance by Maneevej technigue on muscle pain in olderly.
นักวิจัย
1. อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุก่อนและหลังการปรับสมดุลร่างกายด้วยมณีเวช ในผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกอย่างเจาะจง เป็นผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จำนวน 52  คน วิธีการดำเนินการวิจัย ใช้หลักการปรับสมดุลให้โครงสร้างแกนหลักของร่างกายกลับสู่ตำแหน่งปกติและบริหารร่างกายด้วยท่ามณีเวชด้วยตัวเองทุกวัน ครั้งละ 15 นาที วันละ 2  ครั้ง เช้าและเย็น โดยมีการเก็บข้อมูลระดับการเจ็บปวด โดยแบบประเมินความเจ็บปวด (numeric rating scale: NRS) โดยเก็บข้อมูลระดับการเจ็บปวดซ้ำทุก 1 สัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ linear Mixed Models หาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสมดุลร่างกายด้วยท่ามณีเวชกับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า หลังการปรับสมดุลร่างกายด้วยท่ามณีเวชมีระดับการเจ็บปวดกล้ามเนื้อลดลง 2.38 คะแนน ก่อนการปรับสมดุลร่างกายด้วยท่ามณีเวช (หลัง Mean 3.00 ±1.45 ก่อน Mean 5.38±1.73,  Adjust mean diff = -2.38, 95%CI =-2.52 t0 -2.24 p<0.001) สรุปผลการวิจัย การปรับสมดุลร่างกายและการบริหารร่างกายด้วยท่ามณีเวชที่ปฏิบัติเป็นประจำและต่อเนื่องช่วยลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ  ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น ควรให้ความสำคัญในการนำการบริหารร่างกายด้วยท่ามณีเวชไปใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ

This study is a quasi-experiment research for the purpose of comparison, the average of muscle pain in older people before and after body balance by maneevej technique. The 52 old peoples who have muscle aches were selected specifically. Subjects were exercises with maneevej technique daily for 15 minute, 2 times a day, morning and evening. The level of muscle ashes were collected by used numeric rating scale: NRS every week for 8 weeks. The relationship between the body balance by maneevej technique and muscle ashes were analyzed by using descriptive statistics and linear mixed model. The result shown that balancing the body with maneevej technique significantly reduce muscle pain in elder people. (after Mean 3.00 ± 1.45, before Mean 5.38 ± 1.73, adjust mean diff = -2.38, 95%CI = -2.52 t0 -2.24 p<0.001). In summary, the findings suggest that routine exercise with maneevej technique can reduce muscle pain in the elderly. As a result, older people's quality of life improves, so should be a priority in the management body posture maneevej technique used to promote health in the elderly.
 
คำสำคัญ
การปรับสมดุลร่างกายด้วยมณีเวช,อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ,Balancing the body with Maneevej technigue,muscle pain
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 45 ครั้ง)