รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2559_L008
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Study Government Operations Support Division officials in the local administration and the community in Phetchabun.
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์สุชิรา นวลกำแหง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
วิศวกรรมโยธา
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจความคิดเห็นของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจ แบบเจาะจง จำนวนทั้งสิ้น 190 คน ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษา ในครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของรัฐ ประชาชนที่มีต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการเป็นข้าราชการที่ดีตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ จำนวน 8 ข้อ และส่วนที่ 2 พฤติกรรมเบี่ยงเบนในการปฏิบัติราชการ 8 กลุ่มพฤติกรรม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลสรุปการวิจัยพบว่าจากประเด็นความคิดเห็นของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการเป็นข้าราชการที่ดีตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ได้แก่ 1) การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) การให้ความร่วมมือในทางสร้างสรรค์ 7) การมีจิตมุ่งบริการ 8) การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการปฏิบัติราชการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก รายการพฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.34 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมเบี่ยงเบนในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 1) หย่อนยาน 2) ด้อยประสิทธิภาพ 3) แสวงหาผลประโยชน์ 4) เล่นพรรคเล่นพวก 5) สร้างเรื่อง 6) อาฆาตแค้น 7) สอพลอ 8) เช้าชามเย็นชาม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับน้อย คือ รายการพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการปฏิบัติราชการ ด้านแสวงหาผลประโยชน์ มีค่าน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.68


Study Government Operations Support Division officials in the local administration and the community in Phetchabun. aims to Survey of management Government officials Citizens per worker behavior, government officials, technicians in local government organizations. Conducted a total of 190 research surveys. The population size used in this study was the administration officials. People in the district Phetchaboon By responding to the management feedback questionnaire. Government officials People with bureaucratic behavior, government officials, technicians In the local government organization to the community of Phetchabun, the two parts are Part 1) Behavior as a good government official in accordance with the Code of Civil Servant Code 8 and Part 2) Behavioral Deviation in the practice of the 8 groups of behaviors. The data were analyzed by percentages. Average And the standard deviation The results of the research show that the opinions of the management. Government officials People in the organization are as follows Part 1 Behavior is good servants in accordance with the ethics commissioner are 1) adherence and tenacity to do what is right 2) honesty and responsibility 3) Perform duties. transparency and accountability 4) duty not to discriminate unfairly 5) aimed at the achievement of 6)Another partner in the creation 7) The spiritual head 8) living under the sufficiency economy philosophy and deviant behavior in practice. The overall level is very high. List of governmental behavior, state officials, technicians In local government organizations, the communities in Phetchabun are honesty and responsibility. There is an overall mean of 4.34. Part 2 Deviation behavior in the service is: 1) Delayed 2) Inferior 3) Benefit 4) Play party 5) Create story 6) Feudal 7) Flush 8) Morning bowl Cold bowl Of state officials, technicians In local administrative organizations At a low level, there is a list of deviant behavior in public administration. The exploitation Minimal value The mean is 1.68.
คำสำคัญ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการ,เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่าง,องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 69 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
146 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 45 ครั้ง)