รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์สตรอว์เบอร์รี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Guidelines for market potential development of strawberry products in
Khao Kho, Phetchabun.
นักวิจัย
1. อาจารย์ปราณีต ใจหนัก (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การตลาด
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์สตรอว์เบอร์รี่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาทางด้านการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์สตรอว์เบอร์รี่ของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเน้นไปที่การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ให้มีศักยภาพทางการตลาด และเกิดความเข้มแข็งในการทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยจะมีการใช้วิธีการสังเกตในเรื่องของการนับจำนวนแปลงของการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ และบริเวณพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ และใช้วิธีการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 80 ราย ด้านข้อมูลทั่วไป และสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 ราย ในด้านการตลาด และแนวทางการพัฒนาทางด้านการตลาด เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Individual depth interview) และการสังเกต (Observation) แบบมีส่วนร่วม 

จากการศึกษาการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้งและมีประสบการณ์ในการปลูกสตรอว์เบอร์รี่มาก่อนแล้ว โดยพื้นที่ในการปลูกจะมีตั้งแต่ 1 งาน ไปจนถึง 4 ไร่ อัตราค่าเช่าพื้นที่ต่อไร่มีตั้งแต่ 1,500 – 12,500 บาท สตรอว์เบอร์รี่ที่ปลูกคือพันธุ์พระราชทาน 80 โดยนำไหลมาจากจังหวัดเชียงใหม่เพราะจะมีความแข็งแรงมากกว่าไหลที่เพาะขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เริ่มมีผลผลิตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 400 – 500 บาท และลดลงมาจนถึงกิโลกรัมละ 150 บาท มีรายได้ประมาณปีละ 600,000 – 1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณการปลูก

เกษตรกรต้องมีการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) ในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ เน้นเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากสตรอว์เบอร์รี่และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากการเน่าเสียของสตรอว์เบอร์รี่ที่มีอายุสั้นการเน่าเสียเร็วมาก การปลูกสตรอว์เบอร์รี่แบบอินทรีย์นั้นต้องให้หน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกสตรอว์เบอร์รี่แบบอินทรีย์ไปให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ที่ปลูกเองในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะมีเหตุผลว่าการปลูกสตรอว์เบอร์รี่แบบอินทรีย์จำเป็นต้องมีโรงเรือนเพาะปลูกซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งไม่เหมาะกับผู้ที่มาเช่าปลูก การพัฒนาตราสินค้าให้มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์และมีมาตรฐานเป็นสากล และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถปกป้องผลสตรอว์เบอร์รี่ได้ดีขึ้น   ด้านการกำหนดราคาของสตรอว์เบอร์รี่เป็นไปตามราคากลางหรือราคาตลาด มีปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาจาก คู่แข่งขัน ปริมาณของผลผลิต และปริมาณของนักท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงที่ราคาตกต่ำ เกษตรกรอาจใช้วิธีการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป หรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและสวยงามเพื่อสามารถกำหนดราคาที่สูงได้ ด้านช่องทางการจัดดจำหน่ายที่น้อยเกินไป เกษตรกรควรหาช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น จัดตั้งกลุ่มหรือศูนย์กระจายสินค้าขึ้น โดยอาจสร้างเป็นห้องเย็นเพื่อเป็นที่เก็บผลสตรอว์เบอร์รี่เพื่อรอการแปรรูปและรอการจำหน่าย โดยต้องมีการติดต่อพ่อค้าคนกลางเพิ่มขึ้น และอาจนำไปขายให้กับโมเดิ้นเทรดอีกช่องทางหนึ่งด้วย ด้านการส่งเสริมการตลาด เกษตรกรยังไม่ค่อยมีการส่งเสริมการตลาดดีเท่าที่ควร ควรมีการเพิ่มเครื่องมือให้น่าจูงใจนักท่องเที่ยวให้แวะซื้อมากขึ้น เช่น การตกแต่งสถานที่ให้สวยงามมากขึ้น มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวอยากเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น มีรถฟอร์มูล่าม้งให้เล่น มีชิงช้าม้งให้เล่น หรือมีเครื่องแต่งกายให้ใส่ถ่ายรูปฟรี เป็นต้นThe objective is to study and develop marketing strategies for strawberry products Of farmers In Khao Kho District Phetchaboon. The focus is on the development of marketing mix. To develop strawberry growers with marketing potential. And to strengthen the effective farming. And strawberry growing area. Strawberry growers in Khao Kho District 80 people in Phetchabun Province General information And interviewed 10 sample populations in marketing. And marketing development approach. To know the problem And the need to develop marketing potential. Using in-depth interview research tools and common observation.
               The study found that. Most of the farmers are Hmong hilltribes. And have experience in planting strawberries before. The planting area is from 1 to 4 acre. Rental rates are from 1,500 to 12,500 baht per acre. The strawberry that is planted is 80. By seedlings from Chiang Mai. Because it is stronger than the seedlings of Phetchabun. Planted since July. Production starts from November to March. Available at 400-500 baht / kg. And down to 150 baht per kg. Income of approximately 600,000 - 1,000,000 baht per year. Depending on the amount of space to grow.
               Farmers need to improve marketing mix (4Ps) in every aspect. Be product. Focus on the processing of products to diversify. To add value to the product. From the spoilage of strawberries, the short-lived, very rotten. Growing organic strawberries requires knowledgeable agencies to educate farmers. Especially farmers who own land in Khao Kho. Phetchaboon. Because of the reason that organic strawberry planting requires a growing house. This is a long-term investment. Which is not suitable for those who rent. Brand development is unique, international and standard. And packaging that can protect the strawberry effect better. The pricing of strawberries is based on price or market price. There are factors influencing pricing from competitors. Quantity of output. And the amount of tourists. Which during the downturn. Farmers may use value-added methods by privatization. Or use high quality and beautiful packaging to set a high price. The distribution channel is too small. Farmers should seek more distribution channels. Establish a distribution center or group. It may be made into a cold room to store strawberries. Waiting for processing and waiting for distribution. The need to contact the middleman increased. And may also be sold to another trading platform. Marketing promotion. Farmers are not as well promoted as they should. There should be more tools to attract tourists to stop buying more. Like decorating a place more beautiful. Activities for tourists want to participate more. For example, have a Hmong Formula. Hmong swings to play. Or have a costume to put free photography, etc.
 
คำสำคัญ
แนวทางการพัฒนา,ศักยภาพทางการตลาด,ผลิตภัณฑ์สตรอว์เบอร์รี่,development approach,marketing potential,strawberry products
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 18 ครั้ง)