รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสตรอว์เบอร์รี
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Development of Health Products by strawberry.
นักวิจัย
1. อาจารย์ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์วิลาสินี ดีปัญญา (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสตรอว์เบอร์รีจำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ คือ น้ำสตรอว์เบอรรีเสริมแอลจิเนต น้ำสตรอว์เบอรีผง และแยมสตรอว์เบอรีแคลอรีต่ำ พบว่าตอนที่ 1 เป็นการพัฒนาน้ำสตรอว์เบอร์รี่พร้อมดื่มเสริมแอลจิเนตร้อยละ 0.90 เป็นสูตรที่เหมาะสม มีส่วนผสมสตรอว์เบอร์รี กรดซิตริก เกลือ น้ำตาล และน้ำร้อยละ 28.01, 0.24, 0.09, 11.8 และ 58.98 ตามลำดับ ผลของการให้ความร้อนระดับพาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิคือ 70,75 และ 80 องศาเซลเซียส เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พบว่าอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 70,75 และ 80 องศาเซลเซียส มีอายุการเก็บรักษา 3, 5 และ 6 วัน ตามลำดับ การให้ความร้อนระดับสเตอริไลส์ที่อุณหภูมิ 100 และ121 องศาเซลเซียส ระดับความดัน 15 ปอนด์ เป็นเวลา 15 นาที พบว่าการให้ความร้อนระดับสเตอริไลส์ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ที่การเก็บรักษาที่ 35 องศาเซลเซียส มีอายุการเก็บรักษา 6 สัปดาห์ (42 วัน) และการเก็บรักษาที่ 45 องศาเซลเซียส มีอายุการเก็บรักษา 4 สัปดาห์ (28วัน) สามารถคำนวณหาค่าอายุการเก็บที่ 30 องศาเซลเซียส ได้เท่ากับ 51.09 วัน (ประมาณ 1 เดือน 20 วัน) และทำนายอายุการเก็บ 4 องศาเซลเซียส ได้เท่ากับ 141 วัน (ประมาณ 4 เดือน 21 วัน) ตอนที่ 2 การพัฒนาน้ำสตรอว์เบอรีผงทำแห้งโดยวิธีโฟมแมทใช้สารก่อโฟม คือ Glyceryl monosterate ความเข้มข้นร้อยละ 10 ใส่ในน้ำสตรอว์เบอร์รี ร้อยละ 30 โฟมมีความคงตัว 0.027 มิลลิลิตรต่อนาที ความหนาแน่น 0.24 กรัมต่อมิลลิลิตร Overrunร้อยละ 467.29 ความสามารถในการละลาย 67.87 วินาที และตอนที่ 3 เป็นการพัฒนาแยมสตรอว์เบอรีแคลอรีต่ำ สูตรที่ได้ คือ สตรอว์เบอร์รี น้ำตาลทราย ซูคราโลส เพคติน กรดซิตริก ร้อยละ 57.0, 31.5,0.95, 0.6 และ 0.4 ตามลำดับ


This research aims to develop healthy products from strawberry 3 products was strawberry juice added alginate, strawberry juice powder And strawberry jam low calorie. The first part was the development of strawberry juice with 0.90 % alginate supplement strawberry, citric acid, salt, sugar and water were 28.01, 0.24, 0.09, 11.8 and 58.98 respectively. The effect of pasteurized heating at temperatures of 70,75 and 80 ?C shelf life was 3, 5 and 6, respectively and the effect of the heat sterilized at a temperature of 100 and 121?C for 15 minutes. Predict the shelf life Straw berry juice drink with added alginate fiber through the heat sterilized at. 100?C for 15 minutes retention 35?C. A shelf life of 6 weeks (42 days) and the storage at 45?C shelf life of 4 weeks (28 days) to calculate the shelf life at 30?C is equivalent to 51.09 days (approximately 1 month, 20 days. ) and predict the shelf life of 141 days at 4?C (about 4 months, 21 days). Part 2: Development of strawberry juice powder by Foam-mat. Foam agent was Glyceryl monosterate 10%, put in strawberry juice 30%.Foam had a consistency of 0.027 ml/Min 0.24 grams per milliliter Overrun 467.29 percent solubility 67.87 seconds.The third was the development of strawberry jam, low calorie, sucrose, sucrose, pectin, citric acid 57.0%, 31.5%,0.95%, 0.6% and 0.4% respectively.
คำสำคัญ
น้ำสตรอว์เบอร์รี,สตรอว์เบอร์รีผง,แยมสตรอว์เบอร์รี,strawberry juice,strawberry powder,strawberry jam
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 7 ครั้ง)