รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Potential Development of Strawberry Farmers Khao Kho Phetchabun
นักวิจัย
1. อาจารย์ปิยะนุช พรหมประเสริฐ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
ชื่องานวิจัย การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้สตรอว์เบอร์รี่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัย ปิยะนุช พรหมประเสริฐ สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559 บทคัดย่อ งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาบริบทเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการเงิน 1. ด้านการบริหารจัดการ พบว่าเกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ ไม่มีการประสานความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งไม่มีกระบวนการบริหารจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การประสานงาน และการควบคุม ส่งผลให้มีปัญหาทางด้านโครงสร้างองค์กรที่ไม่เป็นรูปธรรมไม่มีหลักวิชาการในการรวมกลุ่มอันนํามาสู่ปัญหาทางด้านต่าง ๆ เช่น ช่องทางการจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดด้านการผลิต 2. ด้านการผลิต พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านการปลูกเนื่องจากมีประสบการณ์ปลูกสตรอว์เบอร์รี่มาหลายปี แต่เกษตรกรจะมีปัญหาด้านการแปรรูปสตรอว์เบอร์รี่ เนื่องจากเกษตรกรเองไม่มีความรู้วิธีการแปรรูปสตรอว์เบอร์รี่ที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับแปรรูปมีราคาสูง 3. ด้านการตลาด พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหา 3ด้าน ได้แก่ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งด้านผลิตภัณฑ์เกษตรกรมีผลิตภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวซื้อไม่มีความหลากหลาย ด้านช่องทางการจำหน่ายเกษตรกรมีเพียง 1 ช่องทางคือการจำหน่ายที่ริมถนนหน้าแปลงสตรอว์เบอร์รี่ และด้านการส่งเสริมการตลาด ( ข ) 4. ด้านการเงิน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้จากการขายสตรอว์เบอร์รี่ต่อปี 600,000 – 1,000,000 บาท และมีต้นทุนการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ 3 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่ ต้นทุนค่าวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูก เกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ปีแรก ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการปลูกมากที่สุด คำสำคัญ : การพัฒนา ศักยภาพ เกษตรกร สตรอร์เบอร์รี่


Research: Potential Development of Strawberry Farmers Khao Kho Phetchabun Researcher: Miss. Piyanut Phomprasert Faculty: Business administration Faculty Institute: Rajchapat Petchaboon Uinversity 2559 Abstract This research presents the potential development of strawberry growers in Khao Kho, Phetchabun Province. There are three objectives: 1) To study the context of strawberry growers in Khao Kho, Phetchabun Province. 2) To study the potential development of strawberry growers in Khao Kho, Phetchabun Province. 3) To convey knowledge of potential development of strawberry growers in Khao Kho, Phetchabun Province. The research is divided into 4 areas: Management, Production, Marketing and Finance. 1. Management has found that farmers do not include the group of strawberry growers. There is no coordination between farmers and government agencies. There are no four management processes: Planning, Organizational, Coordination and Control, resulting in unstructured organizational problems, lack of academic merit in the integration process leading to problems such as: Distribution channels and Promotion of production markets. 2. In terms of production, most farmers have no problems planting because they have experienced many years of strawberry cultivation. But farmers are having problems processing strawberries. Because farmers do not know how to process high quality strawberries and equipment, tools for the processing of high prices. 3. Marketing It was found that most farmers had three problems: Product problems, Distribution channels and Marketing promotion. On the product side, farmers have products that tourists do not buy variety. There are only 1 distribution channel, sales at the roadside in front of the strawberry conversion. And marketing promotion. ( ง ) 4. The financial aspect showed that most farmers had the income from the sale of strawberries per year from 600,000 to 1,000,000 baht. And three important parts of the cost of growing strawberries are The cost of raw materials, Labor costs and Planting costs. The new strawberry grower in the first year requires a relatively high investment. And the proportion of the cost of planting the most. Keywords : Development, Potential, Farmers, Strawberry
คำสำคัญ
การพัฒนา,ศักยภาพ,เกษตรกร,สตรอร์เบอร์รี,Development,Potential,Farmers,Strawberry
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 21 ครั้ง)