รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่สตรอว์เบอร์รี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Agro-Tourism Farm Strawberry Management Khao Kho Phetchabun 
นักวิจัย
1. อาจารย์นันทกานต์ ศรีปลั่ง (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. อาจารย์ภรวลัญช์ มาอยู่ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบทเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่สตรอว์เบอร์รี่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่สตรอว์เบอร์รี่และเพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่สตรอว์เบอร์รี่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทำการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจ สังเกต สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านสิ่งดึงดูดใจ โดยภาพรวมมีความน่าสนใจ ทัศนียภาพโดยรอบมีความสวยงาม มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ 2) ด้านความสะดวกสบายและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวมการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย ในด้านป้ายบอกทางและสัญลักษณ์ยังไม่มีความชัดเจน 3)ด้านกิจกรรม โดยภาพรวมมีกิจกรรมน้อยเกินไป 4)ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ โดยภาพรวมยังขาดในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ สถานที่จอดรถ และมีห้องน้ำให้บริการที่สะอาดและไม่เพียงพอ ส่วนในด้านการบริการยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญด้านนี้เท่าใดนัก โดยแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่สตรอว์เบอร์รี่เพื่อนำแนวทางมาถ่ายทอดความรู้ 1) สิ่งดึงดูดใจ ควรเพิ่มสินค้าที่แปรรูปจากไร่สตรอว์เบอร์รี่จัดจำหน่าย ถือว่าเป็นการสร้างความโดดเด่นในผลิตภัณฑ์ทางเกษตรที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว 2) ด้านความสะดวกสบายและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกเส้นทางควรทำให้ชัดเจนมองเห็นและเข้าใจง่าย 3) กิจกรรมควรเพิ่มให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและหน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 4)สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ ควรจัดให้มีที่จอดรถ ห้องน้ำควรมีและต้องมีความสะอาด ในส่วนบริการควรเพิ่มการบริการให้กับนักท่องเที่ยว เช่นมีแผ่นพับ เอกสาร บอกข้อมูล จุดบริการพักผ่อน เพื่อสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น และจากการศึกษาเส้นทางในพื้นบนเขาค้อมีพื้นที่การปลูกไร่สตรอว์เบอร์รี่ ทำให้เห็นถึงแนวโน้มของเส้นทางที่จะสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงจุดของไร่สตรอว์เบอร์รี่แต่ละแห่งถึง โดยการเดินทางขึ้นอำเภอเขาค้อส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางหลัก 2 ทางได้แก่ เส้นทางนางั่ว และเส้นสี่แยกพ่อขุนผาเมือง คำสำคัญ : การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร,ไร่สตรอว์เบอร์รี่The purpose of this research is to study the context of strawberry growers in oder to study guidelines on how to manage Agro-tourism of strawberry patches and to study tourist routes of Kaokoh strawberry patches by means of documents and related researches, field survey, observe and interview strawberry growers as well as concerned government officials. This research found that 1)overall attraction is outstanding.The sceneries are unique and picturesque. 2)overall accessibitity to each tourist spots are convenient but signages and symbols are not clear3)activities in overall are lacking4)overall facilities are lacking in the area of parking space and clean toilet where as overall services lacks enthusiasm.The guidelines on Agro-tourism management of strawbery patches for knowledge transfer are:1)overall attraction: growers should add more line of strawbery-processed products in oder to stand out and attract more tourists.2)overall accessibility could be improved by more easy-to-understand signages3)diverse activities are needed; and Agro-education by community should be established and supported by concerned government agencies.4)facilities: more parking lots and clean toilets are needed; in service area: tourist should be provided with leaflet or brochure detailing each tourist spots and refreshment spots in oder to attract more tourists to each establishment. From the study of various strawbery patches in Kaokoh, we also found trends to link other tourist spots to each strawbery patches. Kaokoh could be reached by 2 main routes: Na Ngua Junction And Pao Khun Pha Muang Intersetion Keywords : Agro-tourism management, strawberry patches
คำสำคัญ
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร,ไร่สตรอว์เบอร์รี่,Agro-tourism management,strawberry patches
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 36 ครั้ง)