รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2559_L002
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกสตอรว์เบอร์รี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Adding the Economic Value for the Strawbery Farmers in Khao Kho District of Phetchabun Province
นักวิจัย
1. อาจารย์ชาญชัย สุขสกุล (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การตลาด
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และแนวทางการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า สภาพปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวม้งอาศัยอยู่บนพื้นที่สูง มีการปลูกตั้งแต่แปลงละ 1 งาน จนถึง 4 ไร่ ปลูกริมถนนซึ่งเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เกษตรกรมีอาชีพในการทำไร่ ทำนา และรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอน ต่อมาได้มีการนำสตรอเบอรี่มาปลูก พบว่า ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว จึงมีการขยายการปลูกมากขึ้น เป็นทางเลือกใหม่ที่ทำรายได้ การปลูกสตรอเบอรี่มีปัญหาหลายประการ คือ ผลผลิตไม่แน่นอน บางช่วงไม่พอกับความต้องการ แต่บางช่วงผลผลิตออกมากจนต้องปล่อยให้เน่าเสีย ทำให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้ เกษตรกรไม่มีความรู้ในการแปรรูป ไม่มีแหล่งจำหน่าย ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมกันพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง มีการให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเก็บผลสตรอเบอรี่และถ่ายรูป แต่มักเกิดอันตรายอยู่เสมอ เนื่องจากสภาพพื้นที่ลาดชันสูง จึงต้องปลูกเป็นขั้นบันได รวมทั้งมักเกิดอุบัติเหตุ จากการถูกรถชน เกษตรกรไม่มีความรู้ในการใช้สารเคมีในการปลูก งานวิจัยนี้จึงหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร ให้มีความรู้ในการบริหารจัดการเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ส่งผลทำให้ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐานทั้งปริมาณ และคุณภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตของนักท่องเที่ยวและเกษตรกรด้วยและเป็นแนวทางที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงด้วย

This research aims to study the current conditions. And ways to increase the economic value of the farmer's strawberries Khao Kho, Phetchabun Province found that the growers of strawberry berries. Most of the Hmong living in the highlands. Has since grown to be one until four acres planted along the route to the destination. The area has a steep mountain. Cold weather throughout the year. The beautiful natural attractions. Farmers have a career in the farm and General Contractors. There are no income. The strawberries have been planted berries that are popular with tourists. It has expanded to grow much more. A new way to make money. Planting strawberries berries are several problems crop is uncertain. Some are not enough to meet demand. But the production is so much to let it rot. Impair the opportunity to make money. Farmers have no knowledge processing. No distribution no group is to jointly develop a strengthened. There visitors can gather strawberries, berries and photography. But always dangerous, always Due to the high slope .They have planted a ladder The most likely accident from being hit by a car. Farmers have no knowledge of the chemicals used in the plant. This research seeks to add economic value to farmers. To the knowledge of management, beginning upstream midstream and downstream, resulting in yields that are standard in both quality and quantity, as well as the promotion of agricultural tourism safety of tourists and farmers with guidance. farmers have increased steadily as well.
คำสำคัญ
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ,เกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอร์รี่,Adding the Economic Value,The Strawbery Farmers
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 220 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
200 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 54 ครั้ง)