รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
แนวทางการส่งเสริมอาชีพของคนพิการ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)

The Way of Supporting Disabilities 'personOccupation in Napa Sub district, Muang District in Phetchabun.
นักวิจัย
1. อาจารย์ยศวดี นิรารมย์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์นนทชา ชัยทวิชธานันท์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การพัฒนาสังคม
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมอาชีพของคนพิการตำบลนาปา อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ในครั้งนี้มืความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสถานการณ์และส่งเสริมอาชีพการประกอบอาชีพ ของคนพิการทางการเคลื่อนไหว ตำบลนาปา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ใน เขตตำบลนาปา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้วิจัยใข้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยเลือกจากคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายที่ ประกอบอาชีพ ในตำบลนาปา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 10 คน โดยใช้แนวสัมภาษณ์ ตามรายประเด็นดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. สถานภาพ สถานการณ์และการประกอบอาชีพของคน พิการ และ2. ปัญหาและความต้องการของการส่งเสริมอาชีพของคนพิการ

ผลการวิจัยพบว่า จากการประกอบอาชีพคนพิการ พบว่า คนพิการประกอบอาชีพจักรสาน มาเป็น อันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นอาชีพขายของชำ โดยคนพิการแต่ละคนเลือกอาชีพที่มืความ เหมาะสมกับความสามารถในการทำงานกับสมรรถภาพของร่างกายของตนโดยจะใช้แค่บางส่วน ของร่างกายในการเคลื่อนไหว เช่นมือ แขนขาหรือลำตัวในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและ อาชีพเสริมนอกจากนี้พบว่า คนพิการจะประกอบอาชีพที่มืความหลากหลาย ซึ่งลื่งที่จะทำให้คน พิการแต่ละคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับใดนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน อย่างไรก็ตาม คนพิการส่วนใหญ่ยังหวังให้มืการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการเพื่อเป็นต้นทุนทางความรู้ในการ ประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นและเพื่อความเสมอภาคในการประกอบอาชีพของคนพิการใน
สังคม ทั้งนี้คนพิการเองก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความอดทน และมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารโดยเน้นในต้านการประกอบอาชีพเป็นหลัก จึงจะถือไต้ว่าเป็นความสำเร็จในการส่งเสริม อาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย


study The Way of Supporting Disabilities 'personOccupation in Napa Sub district, Muang District in Phetchabun. The purposes of this research were 1.) To study situations and occupations for physical disability and physically disabled. Napa Sub-district Muang district Phetchabun province. 2.) To study problems and demand of the encouragement career for physical disability and physically disabled. Napa Sub-district Muang district Phetchabun province.

In the simple of group is the physical disability and physically disabled Sub-district Napa Muang district Phetchabun province. Authors use a qualitative study from gathering information from interview by choose from the physical disability and physically disabled. Napa Sub-district Muang district Phetchabun province 10 person by interviewed by subject as follows 1.) status, situation, and the occupation of the disabled. 2.) The problems and demand of the encouragement career for disabled.

The findings revealed that from the occupations of the disabled have interlace career is number one and the second is the merchant by the disabled will choose the career that suitable the ability in work of them. By will use some organ in body for move such as hands arms legs or body in work both main job and supply job. เท addition the finding the disabled have diversity career that will make each of disabled can self-reliance which levels base on many factors. However the most of disabled still hope to have the encouragement career for disabled for are costs of Knowledge in occupational diversity. And for equality in the occupations of the disabled in social. However the disabled should have patience and eager to learn that will accessible to information by focus in occupations essentially. To be deemed is the success in the encouragement career for physical disability and physically disabled.

 
คำสำคัญ
คนพิการ,อาชีพ,Disabilities person,Occupation
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 361 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 4 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
222 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 81 ครั้ง)