รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2559_N048
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
ทัศนคติทางการเมืองของประชาชน : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The political attitude of people : A case study of Phetchabun Province
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. อภิไท สอนทอง (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ ดร. โดมธราดล อนันตสาน (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. อาจารย์สุกาญดา ทองคำ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาทัศนคติทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 2.ศึกษาอิทธิพลที่มีต่อทัศนคติทางการเมืองของประชากรที่ศึกษา มีอิทธิพลใดส่งผล และมีรูปแบบการเมืองแบบใด ประชากรที่ศึกษา จำนวน 1,100 ตัวอย่าง จากประชากร 4 อาชีพ ใน 11 อำเภอ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เครื่องมือที่ใช้ศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม ก็บตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling ) สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ใช้เพื่อให้ทราบลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ค่าร้อยละ (percentage ) และสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบทวินาม (binomial test)
ผลการศึกษาพบว่า ประชากร เพศชายจำนวน 607 คน คิดเป็นร้อยละ 55.18 เพศหญิงจำนวน 493 คน คิดเป็นร้อยละ 44.82 มีอายุระหว่าง 40-49 ปี จำนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 อายุ 30-39 ปี จำนวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 25.36 อายุระหว่าง 50-59 ปี จำนวน169 คน คิดเป็นร้อยละ 15.36 อายุระหว่าง 20-29 ปี จำนวน 241 คนคิดเป็นร้อยละ 21.91 อายุ 60 ขึ้นไป จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 และผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 2.91 การศึกษาของประชากรระดับประถมศึกษา จำนวน 360 ราย หรือ ร้อยละ 32.70 ประชากร 390 ราย หรือร้อยละ 35.45 มัธยมศึกษา ประชากร 133 ราย หรือร้อยละ 12.09 ระดับอนุปริญญา ประชากร 186 ราย หรือร้อยละ 16.91 ระดับปริญญาตรี ประชากร 31 ราย ร้อยละ 2.82 การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพของประชากร อาชีพเกษตรกร จำนวน 658 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.82 อาชีพค้าขายจำนวน 165 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.00 อาชีพรับจ้างจำนวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.09 อาชีพรับราชการจำนวน 111 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.09 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประชากรมีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท จำนวน 390 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.45 มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวน 360 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.73 มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จำนวน 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.09 มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จำนวน 186 ราย คิดเป็นร้อยละ16.91 และมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไปจำนวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.82
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1. ทัศนคติทางการเมืองของประชากรคืออนุรักษ์นิยม ตัวแปรอาชีพเกษตรกรและ ตัวแปรอาชีพรับจ้างที่เป็นไปตามสมมติฐานขณะที่ตัวแปรอาชีพรับราชการและตัวแปรอาชีพค้าขาย ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2. อิทธิพลที่มีต่อทัศนคติทางการเมืองของประชากรมี 2 ปัจจัย 1. ความเชื่อพุทธศาสนา 2.วัฒนธรรมศักดินา
ข้อเสนอแนะในการสร้างกลไกทางสังคม เพื่อผ่าทางตัน (breakthrough) ด้วยการขจัดอุปสรรคและความขัดแย้งทางการเมืองไทย ดังนี้
1.ประชาชน ควรแยกความเชื่อทางศาสนาออดจากความเชื่อทางการเมืองเป็น (secular state) ไม่ควรโหยหาอดีต (nostalgia) จนไม่สามารถก้าวทันกระแสโลกได้
2.สถาบันทางสังคม (social institutions) ควรรณรงค์วิถีชีวิตแบบเสรีนิยมและสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย (democratic conscious) ไม่ครอบงำด้วยวัฒนธรรมหลังศักดินา
3.นักการเมือง (politicians) สร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้ง ขจัดระบบอุปถัมภ์ในทางการเมืองด้วยการหักดิบการเลือกตั้ง
4.การออกแบบทางการเมือง (political designing) ด้วยรัฐธรรมนูญ ต้องสอดคล้องกับทัศนคติทางการเมืองของประชาชน
คำสำคัญ : เสรีนิยม, อนุรักษ์นิยม , เผด็จการ , อุปถัมภ์


This research was a quantitative research with 2 objects as following ; to study political attitudes of populations, and to study influence factors to political believes of population. Scope of studying of 1.100 peoples and 4 careers in Pechabun Province. Data was gathered in April , May and June 2016 by questionnaires. The purposive sampling the data was analyzed by content analysis, percentage and statistic analysis by Binomial Test. 

The research finding were ; most of the populations were males at 55.18 percent to out of 607 people; meanwhile, females at 44.82 percent to out of 493 people; aged 40-49 years at 28.00 percent to out of 308 people; aged 30-39 years at 25.36 percent to 279 people; aged 50- 59 years at 15.36 percent to out of 169 people; aged 20-29 years at 21.91 percent to out of 241 people; aged 6o years at 6.45 to out of 71 people; meanwhile, graduated in primary at 32.70 percent to out of 360 people; secondary at 35.45 percent to out of 390 people; diploma at 12.09 percent to out of 133 people; bachelor at 16.91 percent to out of 186 people; postgraduate at 2.82 percent to out of 31 people; career agricultures at 59.82 percent to out of 658 people; career government official at 10.09 percent to out of 111 people; career merchants at 15.00 percent to out of 165 people; career workers at 15.09 percent to out of 166 people; earned incomes lower 5,000 baht at 32.73 percent to out of 360 people ; earned income 10,001- 20,000 at 12.09 percent to out of 133 people; earned income 20,001-30,000 baht at 16.91 percent to out of 186 people; earned income upper 30,001 at 2.82 percent to out of 31 people. 

The summary of hypothesis testing ; 1. the political attitudes of populations were conservative despite the variables career agriculture and career workers were related but the variables career government officials and career merchants were not related and 2.the influences factors that dominated the political attitudes with Buddha religion and feudalistic cultures. 

A proposition to build a social mechanisms for a breakthrough to get rid of obstacle and political conflicts such as; 1.people are separate from religion and political beliefs and not to think of nostalgia that cannot follow the world main stream and 2. the social institutions build freedom for a life style and democratic consciousness not coerce by post feudalism cultures and 3. politicians should not build conditions of political conflicts and get rid of patron-client system in political way by brute force elections and 4. political designing by constitution should not interrupt the political attitudes of people.
คำสำคัญ
เสรีนิยม,อนุรักษ์นิยม,เผด็จการ,อุปถัมภ์,Liberal,Conservative,Dictatorship,Patron client
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 369 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
396 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 157 ครั้ง)