รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2559_N041
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
นวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ภาษาไทย
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยขั้นตอนแรกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ประเมินนวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อยืนยันนวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ทั้งหมด 50 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลจำนวน 100 คนประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้ที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสำรวจ และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (f ) ค่าร้อยละ (p) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. นวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ และ 276 ตัวบ่งชี้ย่อย ข้อมูลของนวัตกรรมแสดงความสอดคล้องกับกฎกระทรวงทั้ง 4 มาตรฐาน ได้แก่ 1) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 2) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ       4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน เป็นพหุนวัตกรรม และสถานศึกษานำไปใช้ได้จริง

2. การประเมินนวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สร้างขึ้น มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( )= 4.295 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.685 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 7 การออกแบบพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับบริบทและแผนงานของสถานศึกษา ( )= 4.87, (S.D.)=.346 อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 10 สามารถนำนวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาที่สร้างขึ้นขยายผลไปยังสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายมีค่าเฉลี่ย ( )= 4.09, และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)= .740

3. นวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สร้างขึ้น พบว่า มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์กับสถานศึกษา และมีความถูกต้องครอบคลุมสอดคล้องกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบวิจัย


The research methodology used in this combination. The first step is research and the final step  is quantitative research. The objectives were to 1) innovative management quality basic education  2) assess innovation management quality basic education 3) The innovation management  confirm    quality assurance of  basic education. The samples from random multi-stage 50 of the total number of 100 people consisting of head teacher. And teachers who perform quality assurance. The instrument used in the research is a survey. And a semi-structured interview Survey statistics on the frequency (f) percentage (p) mean ( ) standard deviation (S.D.) using computer software. And content analysis
Research has shown that
1. Management Innovation Quality Basic Education, created composed of 15 standard 65 indicators and 276 sub-indicators. The innovative show compliance with the regulations of the four standard 1) Standards governing the management study 2) The standards governing the management.  3) Standard that by teaching the learner  important. 4) The internal quality assurance standards. Innovation is a pluralist education and practical importance.

2. Assessment Management Innovation Quality basic education is built. Correlated with the quality of the study showed that the overall level of the average ( ) = 4.295 and standard deviation (SD) = 0.685 item with the highest average is the seventh design development. innovation management, quality assurance built in accordance with the context of educational institutions and programs ( ) = 4.87, (SD) =. 346 at the most. The average minimum include an 10 to lead innovation management, quality assurance, built an extension to the school's network averages ( ) = 4.09, and standard deviation (SD). = .740

3. Management Innovation Quality Basic Education has created the possibility. Suitable It is useful to study Is accurate, comprehensive, and consistent with the theoretical concepts within the research.
 
คำสำคัญ
นวัตกรรม,การบริหารจัดการ,การประกันคุณภาพสถานศึกษา,innovation,management quality assurance.
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 246 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 13 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
803 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 88 ครั้ง)