รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2559_N035
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Identification and Genetic Relationship Analysis of Varieties Local Rice Using RAPD Technique
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ชีววิทยา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของข้าวโดยใช้เทคนิค RAPD เพื่อใช้จำแนกพันธุ์ข้าว 10 พันธุ์ สกัดดีเอ็นเอด้วยชุดสกัดสำเร็จรูป และศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยเทคนิคอาร์เอพีดีโดยใช้ไพรเมอร์แบบสุ่ม เมื่อวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยโปรแกรม PhotocapMW และ SPSS จากการทดลอง พบว่า ข้าวถูกจัดกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มมีดัชนีความเหมือนเมื่อเทียบกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 อยู่ที่ 0.632 และเมื่อเทียบกลุ่มที่ 3 กับกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 อยู่ที่ 0.472 และ 0.525 ตามลำดับ ซึ่งเป็นการจำแนกข้าวออกเป็นกลุ่มนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรุงปรุงพันธุ์


The objective of this research was to investigate the relationship of rice using RAPD technique to identify 10 rice varieties. DNA extraction by DNA extraction kits and genetic relationship analysis by RAPD technique with using random primer. The analyzing by the PhotocapMW and SPSS programs, the rice samples were grouped into 3 groups with a similarity index for group 1 and group 2 for 0.632 in respectively, and group 3 compare for group 1 and group 2 is 0.472 and 0.525, respectively. This classifies in rice groups for use in breeding.
คำสำคัญ
ข้าว,พันธุกรรม,เทคนิค RAPD,rice (Oryza sativa),Genentic,RAPD Technique
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 124 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 4 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
161 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 44 ครั้ง)