รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2559_N034
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดลูปินิฟอลินจากลำต้นชะเอมเหนือต่อเชื้อบาซิลลัส ซีเลียส
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล อยู่สุข (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
The bacteria named Bacillus cereus which are the commonly cause of food poisoning in human have been found at a high rate in contaminated food. This study aimed to investigate the antibacterial effects of lupinifolin, a bioactive compound extracted from Derris reticulata against this pathogen. Treatment of lupinifolin showed the inhibition effect in B.cereus growth both on MHB agar cultured-bacteria and disc diffusion method different from ampicillin (p<0.05). Furthermore, microdilution method showed MIC and MBC of the pure compound were 8 and 16 µg/ml , respectively. Lupinifolin destructed bacterial cell wall and swelled cell membrane under electron microscope. In conclusion, the present results suggests that the lupinofolin discourage B.cereus   growth by effecting cell wall and cell membrane. 
คำสำคัญ
Lupinifolin,Derris reticulata Craib.,Bacillus cereus,ลูปินิฟอลิน,ชะเอมเหนือ,บาซิลลัส ซีเลียส
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 107 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
141 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 70 ครั้ง)