รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2559_N028
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระดูกดำในสภาพการเลี้ยงที่แตกต่างกันในช่วงอายุ 2-20 สัปดาห์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
A Different Raising Conditions on Production Performance and Carcass Quality of Black-Boned Chickens in 2-20 Weeks 
นักวิจัย
1. อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สัตวศาสตร์
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระดูกดำในสภาพการเลี้ยงที่แตกต่างกันในช่วงอายุ 2-20 สัปดาห์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยสุ่มแบ่งลูกไก่กระดูกดำอายุ 2 สัปดาห์ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ไก่กระดูกดำที่เลี้ยงแบบจำกัดบริเวณ กลุ่มที่ 2 ไก่กระดูกดำที่เลี้ยงแบบมีพื้นที่อิสระในโรงเรือน ทำการเลี้ยงไก่กระดูกดำจนถึงอายุ 20 สัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์ทำการเก็บข้อมูลนํ้าหนักตัว และปริมาณอาหารที่กินของไก่กระดูกดำเป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองทำการศึกษาคุณภาพซาก คือเปอร์เซ็นต์ซาก และเปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่ง และนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Different (LSD) ผลการทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพการผลิตทุกค่า และค่าเฉลี่ยคุณภาพซาก ทั้งเปอร์เซ็นต์ซาก และเปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่งของไก่กระดูกดำทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติทางสถิติ (P>0.05)


The objectives of this study, A different raising conditions on production performance and carcass quality of black-boned chickens in 2-20 weeks were compared. Two groups of raising conditions for 2 weeks of aged black-boned chickens were imposed by Completely Randomized Designs; (1) Restricted area and (2) Free area in housing.  This experiment were collected bodyweight and feed intake for 18 weeks.  Carcass quality, carcass percentage and dressing percentage were studied.  All of data were analyzed with analysis of variance (ANOVA).  Comparison of data between two groups of chickens was performed using by Least Significant Different, (LSD).  The results showed that all of average production performance and the average carcass quality, carcass percentage and dressing percentage were not significantly different in 2 groups (P>0.05). 
คำสำคัญ
ไก่กระดูกดํา,สมรรถภาพการผลิต,คุณภาพซาก,Black-boned chicken,Production performance,Carcass quality
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 129 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
245 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 102 ครั้ง)