รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2559_N025
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกมะขามหวานสำหรับใช้ในการแปรรูปมะขามหวานของกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Design and Construction of a Tamarind Pod Cracking Machine for Entrepreneurial Processed Tamarind
Products at Phetchabun Province
นักวิจัย
1. อาจารย์วิทยา หนูช่างสิงห์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกมะขาม วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการกะเทาะเปลือก ในการทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการทดลองเบื้องต้น และการทดลองเพื่อหาความเร็วรอบที่เหมาะสม การทดลองเบื้องต้นได้ทดลองกับมะขามจานวน 100 ฝัก โดยแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ฝัก จากการทดลองพบว่า ใช้เวลาเฉลี่ยในการกะเทาะเพียง 7 วินาทีต่อการกะเทาะ 10 ฝัก ซึ่งรวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคนแกะ และเมื่อตรวจสอบร้อยละพื้นที่ที่เครื่องจักรสามารถกะเทาะเปลือกได้ พบว่าเครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการกะเทาะเฉลี่ยร้อยละ 89 ของพื้นที่การกะเทาะทั้งหมด แต่ถึงความสามารถในการกะเทาะมีสูง แต่ก็ยังมีฝุ่นที่ติดมากับเนื้อมะขาม และมีมะขามที่ฉีกขาดจานวน 3 ฝักจากจานวนมะขามทั้งหมด ส่วนในการทดลองเพื่อหาความเร็วรอบที่เหมาะสม คณะผู้วิจัยได้ทดสอบโดยการเปรียบเทียบการทางานจากการปรับเปลี่ยนความเร็วรอบทั้ง 3 ระดับ โดยการทาซ้าจานวน 30 ฝัก ผลที่ได้คือร้อยละพื้นที่ที่ถูกกะเทาะเฉลี่ยของความเร็วรอบที่ 800 และ 900 ร้อยละพื้นที่ที่ถูกกะเทาะมีความใกล้เคียงกันมาก ส่วนระดับที่ผลออกมาแย่ที่สุดในความเร็วรอบ 3 ระดับคือที่ความเร็วรอบ 1,200 รอบต่อนาที ซึ่งมีจานวนฝักในการฉีกขาดมากที่สุดส่งผลให้มีร้อยละของพื้นที่ที่ถูกกะเทาะเฉลี่ยน้อยที่สุด จากนั้นได้การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบจาแนกทางเดียว เพื่อหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบ ซึ่งได้พบว่า ค่า P value มีค่าเท่ากับมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบไม่มีส่งผลต่อประสิทธิภาพการกะเทาะเปลือกมะขามอย่างมีนัยสาคัญ แต่ถึงอย่างไรก็ตามได้แนะนาให้มีการตั้งค่าความเร็วรอบการกะเทาะเปลือกมะขามไว้ที่ 800 รอบต่อนาที ซึ่งเป็นการกะเทาะเปลือกที่ดีที่สุดในความเร็วทั้ง 3 ระดับ


The main aim of this research is development for tamarind pod cracking Machine and efficacy test. The experiment comprise two phase following, the phase one is fundamental experiment and the phase two is find fitness revolutions per minute. In fundamental experiment tested with tamarind 100 piece that are divide ten group, each group have 10 piece. From the experiment, the machine can be a cracked ten of tamarind in average of 7 seconds which faster than cracked from employee. Inspection percentage crack area, we found that the machine can be effective of percentage average of 89 in the total area however overall equipment effectiveness, but tamarinds covered with dust and fond 3 of shredded tamarinds from hundred pieces. In two is find fitness revolutions per minute three levels comprise 800 900 and 1,200 rpm. As a result is percentage crack area, revolutions per minute 800 look like 900, but the worst revolutions per minute is 1,200 rpm, which the most laceration number of tamarinds. As a result is the lowest percentage crack area. The next step is analyzed of variances by one way anova. As a result, The different revolutions per minute don’t have significantly affect to effective of tamarind pod cracking, since p value is higher than 0.05 However the result of experiment show, the operate should sets revolutions per minute to 800 rpm that is the best of revolutions per minute.
คำสำคัญ
มะขามหวาน,การออกแบบการทดลอง,เครื่องกะเทาะเปลือกมะขาม
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 119 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
221 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 55 ครั้ง)