รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาเครื่องทำทองม้วนเพื่อเพิ่มผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Development of Khanom Thongmuan Manufacturing Machine for Productivity Improvements to Increase Products of Processing Community Enterprise, Ban Gud-Gum Tumbon Bung-Khla, Lomsak District, Phetchabun Province
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรัตว์ รัตนวัย (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องทําทองม้วนเพื่อเพิ่มผลผลิต สําหรับ เครื่องทําทองม้วนแบบเดิมได้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทําให้เกิดปัญหาคือ ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ เสียเวลากับการหยอดแป้งขนมทองม้วนลงบนเตา เครื่องทำทองม้วนแบบเดิมสามารถผลิตทองม้วนในอัตราการผลิตเฉลี่ย 3-4 ชิ้นต่อนาที โดยขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ทําทองม้วน ผลการทดลอง พบว่า การพัฒนาเครื่องทําทองม้วนสามารถทําทองม้วนใน อัตราการผลิตเฉลี่ย 8 ชิ้นต่อ 1 นาที ซึ่งสูงกว่า เครื่องทำทองม้วนแบบเดิมประมาณ 2 เท่า เมื่อประเมิน ความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม จํานวน 30 รายใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างด้านการใช้งาน และด้านการผลิต ผลการประเมินเท่ากับ  4.17 จาก คะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยูในระดับดี 

The purpose of this research To design and develop equipment to increase productivity Thongmuan. For the former Thongmuan do not produce enough to meet the needs of consumers. Cause problems Productivity is not enough demand Combine flour, Thongmuan waste time on the stove. Thongmuan conventional heater can produce in an average production rate of 3-4 per minute, depending on the expertise of a Thongmuan results showed that development can be made Thongmuan average production rate of 8 per piece. Takes 1 minute, higher than the original Thongmuan approximately two times the rate of satisfaction questionnaires to sample processing Community Enterprise, Ban Gud-Gum of 30 in the three consists of the structure. Of user. And Production The result was 4.17 out of 5, which was good.
คำสำคัญ
เพิ่มผลผลิต,ทองม้วน,วิสาหกิจชุมชน,Increase Productivity,Thongmuan,Community Enterprise
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 108 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
204 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 42 ครั้ง)