รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Application of Kansei Engineering in Development for Value Added  Khanom Thongmuan  Product of Processing Community Enterprise, Ban Gud-Gum Tumbon Bung-Khla,  Lomsak District, Phetchabun Province. 
นักวิจัย
1. อาจารย์สุวิมล เทียกทุม (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
    งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนที่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่นอายุ 12 – 21 ปีได้ โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการเลือกขอบเขตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นามาศึกษา กาหนดขอบเขตคาคันไซและคัดเลือกคาคันไซ รวบรวมและคัดเลือกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ทาการวิเคราะห์ผลความสัมพันธ์ระหว่างคาคันไซและคุณลักษณะของขนมทองม้วนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ แล้วนาผลแนวคิดที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทาการวิเคราะห์ด้วยมือ จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดนั้นๆ เมื่อแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้วิจัยและผู้บริโภคสอดคล้องกันแล้ว ผู้วิจัยจึงทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้นมาทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ 1) ขนมทองม้วนแบบแท่งสั้นสอดไส้มะม่วงตรงกลางรู 2) ขนมทองม้วนแบบแท่งสั้นสอดไส้มะม่วงตรงกลางระหว่างแป้ง และ 3) ขนมทองม้วนแบบพับสอดไส้มะม่วงตรงกลางระหว่างแป้ง แล้วนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส พบว่าผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนที่ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ 2 ขนมทองม้วนแบบแท่งสั้นสอดไส้มะม่วงตรงกลางระหว่างแป้ง และมีการกระจายผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสที่มีความใกล้เคียงกับอุดมคติ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าควรจะนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนต้นแบบที่ 2 ไปใช้สาหรับการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนในอนาคต


        The purposes of this study were applied kansai engineering in product development of Khanom Thongmuan to go up in the future. For business, the original cause of the concept in product development for Khanom Thongmuan that can respond to the needs and habits of consumers who are teenagers aged 12-21 years old. Research carried out by choosing the scope of product groups that bring education. Define the scope of kansai words and select words in the Kansai. Collected and selected features of the product. Make an analysis of the relationship between the Kansai area and the characteristics of Khanom Thongmuan using a query tool and apply the effects concept to provide expert analysis by hand, then check integrity of particular concepts when the concept in product development and consumer research is consistent. Researchers will develop up all 3 styles, 1) Khanom Thongmuan type short roll filling with the mango in the middle of roll 2) short roll of Khanom Thongmuan stuffed with mango , 3) Khanom Thongmuan type folded fillings of mango and then bring the samples to test sensory acceptance. Finds products Khanom Thongmuan that receive sensory acceptance is a product prototype, 2 short roll of Khanom Thongmuan stuffed with mango which is fill in the middle between starches. The distribution of test results the sensory acceptance that the ideals. Therefore, it can be concluded that should bring a Khanom Thongmuan, prototype 2 is used for the value added of the Khanom Thongmuan products in future. 
คำสำคัญ
วิศวกรรมคันไซ,ขนมทองม้วน,เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์,Kansei Engineering,Thong Muan,Value Added Product
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 278 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
483 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 122 ครั้ง)