รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2559_NO17
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ตำบลสะเดาะพง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Development of Mulberry Products by Mulberry Plantation and Silkworm Culture Farmers in Sadaopong Sub-district and Nongmaena Sub-district, Khaokho District, Phetchabun Province. 
นักวิจัย
1. อาจารย์พิมพ์พร เกษดี (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลสะเดาะพง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนและการพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลสะเดาะพง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วิธีการดำเนินการวิจัย โดยสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากร คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลสะเดาะพง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง จากครัวเรือนที่มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 10 ไร่ขึ้นไป มีจำนวน 30 ตัวอย่าง เพื่อพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนารูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของชาใบหม่อน และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อทดสอบตลาดสำรวจข้อมูล ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ใบหม่อนและกล่องบรรจุภัณฑ์จำนวน 300 คน ผลลัพธ์ของงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนและพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากใบหม่อน จำนวน 30 ครัวเรือน ตำบลสะเดาะพง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการคัดเลือกพันธุ์ใบหม่อน ได้แก่ พันธุ์ประชาชาติ และใช้วิธีทางเกษตรอินทรีย์ (Organic) และได้มีการตัดแต่งต้นหม่อนทุกปี เพื่อควบคุมให้มีความสูงไม่เกิน 1 เมตร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 จำแนกตามสถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 86.67 การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 90 รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.67 ส่วนใหญ่ไม่เคยฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกล่องบรรจุภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 66.67 และมีความสนในเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกล่องบรรจุภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการการอบรมโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในภาพรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็น 0.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มากที่สุด คือ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.66 จากการทดสอบสมมติฐานของผู้เข้ารับบริการการอบรมโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลสะเดาะพง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 30 คน ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 การทดสอบตลาดจากนักท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อจำนวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.67 อายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 63.33 มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 45.00 มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนและกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.68
คำสำคัญ:ผลิตภัณฑ์จากใบหม่อน, เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม


This research study is to examine the Development of Mulberry Products by Mulberry Plantation and Silkworm Culture Farmers in Sadaopong Sub-district and Nongmaena Sub-district, Khaokho District, Phetchabun Province; in order to develop Mulberry products and Mulberry products packaging of Mulberry Plantation and Silkworm Culture Farmers in Sadaopong Sub-district and Nongmaena Sub-district, Khaokho District, Phetchabun Province. The research methodology was Population Sampling from Mulberry Plantation and Silkworm Culture Farmers in Sadaopong Sub-district and Nongmaena Sub-district, Khaokho District, Phetchabun Province by utilizing the sampling criteria particularly for families that processed cultivated area more than 10 Rai (16,000 Sq.M.), totally 30 participants; in order to develop Mulberry Tea products and products packaging. 

Questionnaires were employed to gather data and surveyed market on the satisfaction of consumers towards Mulberry products and packaging among 300 people. The research findings of the Development of Mulberry Products and Packaging Study among 30 families in Sadaopong Sub-district and Nongmaena Sub-district, Khaokho District, Phetchabun Province, the findings revealed that Prachachart Mulberry was selected and mulberry were planted by organic method. In addition, Mulberry were trimmed every year to control its height not exceed than 1 meter. The majority of population is 30-39 years old, calculated as 40 percent and 86.67 percent of them are married if considered based on Marital Status. In terms of Highest Educational Background, 90 percent graduated below Bachelor Degree while 56.67 percent earned monthly incomes in the range of 10,000 – 20,000. Approximately 66.67 percent of the participants have never been trained on how to develop product and product packaging. All of them were interested on product and product packaging development as the result shown completely 100 percent. Overall scores according to Mean and Standard Deviation (S.D.) of trainees’ satisfaction in the Development of Mulberry Products by Mulberry Plantation and Silkworm Culture Farmers Training Project presented at Mean = 4.1 and S.D. = 0.73. If considering on each aspect, it was found that Knowledge Utilization got the highest Mean score as 4.46 percent and 0.66 percent based on S.D.

 According to assumption test among trainees in the Development of Mulberry Products Project among Mulberry Plantation and Silkworm Culture Farmers in Sadaopong Sub-district and Nongmaena Sub-district, Khaokho District, Phetchabun Province totally 30 participant, they gained more knowledge higher than 50 percent. However; according to the market test of 300 tourists who traveled to Khao Kho District, 52.57 percent of the tourists were female and 33.33 percent of them are 40- 49 years old. On the other hand, tourists who graduated at least Bachelor degree or equivalent were 63.33 percent while 45.0 percent referred to the tourists who gained monthly incomes higher than 30,000 Baht. In terms of satisfaction towards Mulberry Tea product and Mulberry Tea product packaging in overall scores, the findings was in High level as 40 percent based on Mean and 0.68 percent in terms of S.D. 
คำสำคัญ
ผลิตภัณฑ์จากใบหม่อน,เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม,Mulberry Product,Mulberry Plantation and Silkworm Culture Farmers
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 114 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
316 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 59  (โหลด : 109 ครั้ง)