รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
นักวิจัยรุ่นใหม่
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงน้ำปลาหวาน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Development of Mangoes Gummy Jelly with Nam Pla Wan
นักวิจัย
1. อาจารย์ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คหกิจการอาหาร
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาสูตรการเตรียมผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงน้ำปลาหวานและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค มีวิธการทำการทดลองโดย ศึกษาสูตรพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคแล้วนำมาศึกษาสูตรการเตรียมผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงน้ำปลาหนาว ศึกษาโดยการที่กำหนดอัตราส่วนของน้ำมะม่วงต่อน้ำปลาหวาน(คิดเป็นกรัม)ที่อัตราสวน 100:200 150:150 และ 200:100 พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงน้ำปลาหวานสูตรที่ 1 (อัตราส่วนน้ำม่วงน้ำดอกไม้ต่อน้ำปลาหวาน 100 : 200 กรัม) มากที่สุด โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<_0.05)มีเจลาติน น้ำอุ่น กลูโคสไซรัป น้ำ มะม่วงน้ำดอกไม้ น้ำปลาหวาน และกรดซิตริก เป็นส่วนประกอบ คิดเป็นร้อยละ 10.05 19.43 30.16 13.41 26.81 และ 0.14 ตามลำดับ การยอมรับของผู้บริโภคในด้านสี กลิ่น และเนื้อสัมผัส อยู่ที่ระดับความชอบเล็กน้อย ส่วนด้านรสชาติ และความชอบโดยรวม อยู่ที่ระดับความชอบปานกลาง
คำสำคัญ : มะม่วงน้ำดอกไม้,กัมมี่เยลลี่

This research aims to study the preparation of formula products gummy jelly mangoes with Nam Pla Wan, sensory and consumer acceptance. Learn basic recipe to prepare products gummy jelly. Learn basic recipe sweet sauce the formula was based on the recognition, sensory, consumer education and to the preparation of formula products gummy jelly mangoes with Nam Pla Wan. A study by the prescribed ratio of mango juice to Nam Pla Wan (a gram) at a ratio of 100: 200 150: 150 and 200: 100 showed that consumer acceptance of products gummy jelly mangoes with Nam Pla Wan, recipes 1 (ratio of mango juice to Nam Pla Wan 100 per 200 g) with the most significant difference is statistically significant (p≤0.05) As an ingredient gelatin, water, glucose syrup, mango juice, Nam Pla Wan and citric acid. As a percentage of total weight ratio 10.05 19.43 30.16 13.41 26.81 percent and 0.14 respectively for the consumer in terms of color, flavor and texture. At a slight inclination The taste and overall At a moderate inclination. 
คำสำคัญ
มะม่วงน้ำดอกไม้,กัมมี่เยลลี่,Mangoes Nam Dok Mai,Gummy Jelly
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 48 ครั้ง)