รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
--
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธ์โต (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์คือ เพื่อสังเคราะห์รูปแบบบริหารจัดการภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ กลุ่มตวัอยา่ งที่ใชใ้นคร้ังน้ีประกอบดว้ยกลุ่มประชาชนและภาครัฐที่เขา้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวคิด ใน จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกน ใช้กระบวนการวิจัยเชิง ั ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม จา นวน 30 คน ประกอบด้วย กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรม โยธาธิการและผงัเมืองการประปาส่วนภูมิภาคกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทาน กรมพฒั นาที่ดิน กรมทางหลวงชนบท สาธารณสุข องค์กรพัฒนาเอกชนและ อาสาสมคัรต่างๆ องค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิ่น ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวจิยั สรุปไดด้งัน้ี ผลการสังเคราะห์ขอ้ มูลกบั เครือข่ายภาคีที่เกี่ยวขอ้ง ในเรื่อง รูปแบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ทางธรรมชาติจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งผลให้กระบวนการดา เนินงานวิจยั มีลกั ษณะเป็นการ วิจัย เชิงปฏิบตัิการที่เนน้การมีส่วนร่วมระหวา่ งคณะผวู้จิยั ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใน การดา เนินงานท้งักระบวนการ ประกอบดว้ย ข้นั ที่1การเตรียมการป้องกนัและลดผลกระทบ ข้นั ที่2 การเตรียมพร้อมรับภัย ข้นั ที่3 การจัดการภัยในภาวะฉุกเฉิน ข้นั ที่4 การจัดการหลงัเกิดภยั ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบรูปแบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดบั มากทุกด้าน โดยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกบั แนวคิดที่ สังเคราะห์ข้ึนอยใู่ นระดบั มากโดยมีค่าเฉลี่ย3.26และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 สรุปไดว้่าผลการประเมินรูปแบบ ผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก สามารถน าไปใช้งานได้ 
คำสำคัญ
การจัดการภัยพิบัติ,การมีส่วนร่วม
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 174 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
235 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 60 ครั้ง)