รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทุนทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Development Model of Social Learning Diversity of Language and Cultural Sustainability of Phetchabun Province
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. นิคม โยกัญญา (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (มหาบัณฑิต)
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทุนทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชาวพื้นเมือง ชาวไทยหล่ม ชาวเขา (เผ่าม้ง เผ่าลีซอ เผ่าเย้า เผ่ามูเซอ)  ชาวจีน ชาวบน ชาวลาว (ลาวพวน ลาวแง้ว ลาวครั่ง) ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าภายหลังจากดำเนินการวิจัยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยร่วมกันเรียนรู้ ร่วมกันแสวงหาปัญหา และคิดค้นแนวทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาที่เป็นเรื่องอันเป็นฉันทามติของชุมชน ทำงานร่วมกันทั้งแก้ปัญหา เพื่อลดผลกระทบของการพัฒนาประเทศที่มีต่อความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม โดยมีนักวิจัยทำหน้าที่เป็นผู้เอื้ออำนวย หรือวิทยากรกระบวนการร่วมกับนักวิจัยชุมชนที่เป็นชาวบ้าน ให้ชุมชนเป็นผู้คิดและมีส่วนร่วมในการทำงานตั้งแต่เริ่มกำหนดโครงการ จนสิ้นสุดขั้นตอนสุดท้ายในการติดตามประเมินผล เน้นให้สมาชิกชุมชนรู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผล และใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้คนในชุมชนนำองค์ความรู้ไปสู่การปฎิบัติเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไป โดยผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เห็นความสำคัญของการสร้างทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะนำไปสู่การนำทุนทางสังคมและวัฒนธรรมมาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และนำเอาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองมาใช้ให้เป็นประโยชน์ พัฒนาเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม ส่งเสริมความรู้ท้องถิ่นให้พัฒนาหรือต่อเติมจากในอดีต 


This research aims to construct of sustainable social knowledge of the language and cultural diversityof Phetchabun province which the sustainable development. The population used in this study was local people, Thai Lom, trible hill (Hmong tribe, Lisu tribe, Yao tribe, and Lahu tribe), Chinese people, Nyahkur (Chaobon) people, Lao people (Lao Phuan people, Lao Gao people, Lao Khrang people) which live in Phetchabun province by using a participatory action research process. The results of this research found that after conducting research, creating a society of learning the language and culture of the various ethnic groups in Phetchabun by sharing the learning, serach the common problem and ways to solve the problem or to develop a consensus as a community to collaboration solutions to reduce the impact of development on the language diversity and cultural diversity. The researcher served as unfavorable researcher or lecturer with the community's residents. The community is thinking and involved in the work from the start of the project till completed the final step in the evaluation by focus on the community as a reason for his thinking and use knowledge to solve problems, encouraging the community to share knowledge to practical development communit by operation resulted in the different ethnic groups to show the importance of building social capital and culture to engage in learning together to lead the social and cultural capital, strengthening the community and bring their own identity and the identity of ethnic groups used to advantage to develop a cultural local knowledge to develop or build from the past to maintenance.
คำสำคัญ
สังคมแห่งการเรียนรู้,ความหลากหลายทางภาษา,ความหลากหลายทางวัฒนธรรม,Social Knowledge,Language Diversity,Cultural Diversity
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 100 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
195 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 36 ครั้ง)