รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
--
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Appropriated Technology Model and Community Strengthening Establishment in Art, Culture and Folk Play for Tourism Promotion, Natural and Social Environment Reservation to Allurement Avoidance in Local Festivals in Lomsak and Lomkao District, Phetchabun Province
นักวิจัย
1. อาจารย์ยศวรรธน์ จันทนา (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. นายเทพ เพียมะลัง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
รู ป แบ บ การเชื่ อม โยงเค รื อข่ายเก ษ ตรก รผู้ป ลู ก ข้าวคุ ณ ภาพ ด้วยระบ บ ส ารส น เท ศ มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพ ศึกษาศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพ ศึกษารูปแบบการบริ หารจัดการเครื อข่ายเกษตรกรผู้ปลูกคุณภาพและจัดตั้งศูนย์กลางสารสนเทศ เชื่อมโยงเครือข่ายข้าวคุณภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ผลผลการวิจัยดังนี้ 1. สรุปผลการศึกษาข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่ งผู้วิจัย ได้ทําการศึกษาข้อมูลร่วมกับเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งหมดจํานวน 11อําเภอ ประกอบด้วย ด้านเกษตรปลูกข้าวอินทรีย์/รายด้านพื้นที่ปลูก/ไร่ ด้านผลผลิตเฉลี่ยกิโลกรัม/ไร่ด้าน ผลผลิตเฉลี่ยรวม/ตัน พบว่า สมาชิกเกษตรปลูกข้าวอินทรีย์267ราย พื้นที่ปลูก2,545 ไร่ผลผลิตรวม 1,007.6 ตัน โดยมีเกษตรปลูกข้าวอินทรีย์มีค่าเฉลี่ย 24.27 ราย พื้นที่ปลูกมีค่าเฉลี่ย 231.36ไร่ผลผลิตมี ค่าเฉลี่ย380.55 กิโลกรัม/ไร่ผลผลิตมีค่าเฉลี่ยรวม 91.55 ตัน 2. สรุปผลการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายเกษตรกร พบว่า เป็ น องค์กรภาคประชาชนของเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนเป็ นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภา เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ 2553 มีศักยภาพการขับเคลื่อนงานด้านข้าวอินทรีย์ และได้ส่งเสริมการผลิตพืช อินทรีย์ชนิดอื่น ๆ อีกเพิ่ มเติมจํานวน 3 ประเภท คือ สมุนไพรอินทรีย์ ผักอินทรีย์ ผลไม้อินทรีย์ และ มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ (มก.พช) เป็ นมาตรฐานรับรองเบื้องต้นให้แก่สมาชิก ด้านการ เสริมสร้างทักษะการผลิตข้าวอินทรีย์ พบวา่ สมาชิกเครือข่ายสามารถนําองค์ความรู้ ที่ได้รับไปปฏิบัติ ตามหลักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสามารถขอการรับรองมาตรฐาน ต่าง ๆ ได้ 3. จัดตั้ งศูนย์กลางสารสนเทศระดับจังหวัด ดําเนินการอบรมให้กบเจ้าหน้าที่ถึงการใช้ ระบบ ั เว็บฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ปลูกข้าวคุณภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และ การอบรมแก่สมาชิกในเครือข่าย นอกจากนี้มีการสร้างเว็บไซด์แสดงผลผลิตของสมาชิกเครือข่าย เกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์

A formation of agricultural networking for quality-oriented rice farmer by information technology. Aims to study the number of farmers who produce rice. Potential production of quality rice. Study of Network Management growers and establish centralized information network quality rice Phetchabun. The research results are as follows. 1. Conclusion number of rice farmers in the province of Phetchabun. The researchers studied data with a network of organic Phetchabun total of 11 districts. Contain organic agricultural crop / revenue plantation / farm average yield kg / ha and average yield / ton Members found that organic farming rice 267. Planting 2545 acres total output 1007.6 tons. The organic rice farming averaged 24.27. The area planted with an average of 231.36 hectares. With an average yield of 380.55 kg / ha. The total average yield of 91.55 tonnes. 2. Conclusions and potential forms of network management for farmers.Found that a public sector organization of farmers. Registered as farmers' organizations under the “ National Farmers Federation” since 2553. Potential to drive organic rice field. And promote the production of other organic crops. Three kinds of organic herbs, organic vegetables, organic fruits standard for organic of phetchabun. The skills to produce organic rice. Membership network can bring knowledge for standard. 3. The establishment of information centers at provincial level. Conduct training to the staff to use the system. Web, database, network quality rice. The system's powerful data security. Training to the members of the network. In addition, the creation of a website to display the output of a network of organic Phetchabun.
คำสำคัญ
เครือข่ายเกษตรกร,ข้าวคุณภาพ,ระบบสารสนเทศ,network farmers,grain quality,and information systems.
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 94 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
174 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 54 ครั้ง)