รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
ผลของการใช้ฟิล์มบริโภคได้ร่วมกับการบรรจุภายใต้สภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Effect of Edible Film and Modified Atmosphere Packaging on Extension Shelf –Life of Nam Dok Mai Mango
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 30 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารเคลือบผิวคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส(CMC) จากเปลือกข้าวโพดต่อคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง โดยมีการใช้กลีเซอรอลเป็นสารเติมแต่งที่ทำให้เกิดการยืดหยุ่นร้อยละ 25 (CMCgl 25) และ 30 (CMCgl 30) และสารเคลือบผิวเชิงการค้าซิปด้า แวกซ์ (ZX) ทำการเก็บรักษามะม่วงที่เคลือบผิวแล้วที่อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วัน พบว่า มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่เคลือบผิวด้วย ZW ช่วยชะลอการสูญเสียน้ำหนัก และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ได้แก่ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TSS) ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (TA) อัตราส่วน TSS/TA และปริมาณวิตามินซี ในขณะที่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่เคลือบผิวด้วย CMCgl 25% มีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TSS) ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (TA) อัตราส่วน TSS/TA ดีรองลงมาจาก ZW และจากการทดสอบการยอมรับจากผู้บริโภค พบว่า มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่เคลือบผิวด้วย ZW และ CMCgl 25% ได้คะแนนความชอบโดยรวมมากที่สุดและไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p>0.05)


The objective of this research was to study the effect of Carboxy Methyl Cellulose (CMC) coating from corn’s husk to quality of golden mango. Which using glycerol as plasticizer for 25% (CMCgl 25) and 30% (CMCgl 30) and commercial coating ZIVDAR WAX (ZW). After storage at 12 ?c for 30 days the golden mango coated with ZW had low weight lost and chemical change, total soluble solids (TSS), titratable acidity (TA), TSS/TA ratio and vitamin C content, while the golden mango coated with 25% CMCgl had higher of total soluble solids (TSS), titratable acidity (TA) and TSS/TA ratio compared with ZW. The result of the consumer’s acceptant was found that the golden mango coated with ZW and 25% CMCgl had the highest score of overall acceptant and not different significance confidential (p>0.05).
คำสำคัญ
ฟิล์มบริโภค,การบรรจุภายใต้สภาพบรรยากาศ,การบรรจุภายใต้สภาพบรรยากาศดัดแปลง,การยืดอายุการเก็บรักษา,มะม่วงน้ำดอกไม้,มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง,สารเคลือบผิว,คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส(CMC),Golden mango,Coated,Carboxy Methly Cellulose (CMC)
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 367 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
325 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58 (เพิ่มเติม)  (โหลด : 56 ครั้ง)