รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
--
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองรางช้างตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. อาจารย์ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การจัดการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้จัดทําขึ้นเพื่อเพื่อศึกษาชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคาผลิตภัณฑ ชุมชนหมูบานหนองรางชาง ตําบลหนองรางชาง อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อหาแนวทางในการจัดหาชองทางการจัดจําหนายที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอการกระจายของผลิตภัณฑชุมชนหมูบานหนองรางชาง ตําบล หนองแมนา อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ โดยใชแบบทดสอบและการสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บ ขอมูล การวิเคราะหขอมูลจะใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา และการหาคารอยละ กับกลุมประชากรที่ คาดวาจะเปนลูกคาของผลิตภัณฑน้ําเสาวรส ผลการศึกษาพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง สมรสแลว อายุสวนใหญอยูในชวง 20-40 ป โดยวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีรายไดอยูในเกณฑเฉลี่ย 15,001-20,000 และสวนใหญมี อาชีพธุรกิจสวนตัว ถือวาอยูในกลุมผูบริโภคที่มีกําลังซื้อคอนขางสูง ในสวนของพฤติกรรมและความตองการใชบริการของชองทางการจัดจําหนายนั้น กลุม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยดื่มน้ําเสาวรส โดยมีแหลงซื้อที่นิยมคือรานสะดวกซื้อ เชน 7-11 เนื่องมากจากเหตุผลหลักคือสะดวกสบาย มีที่จอดรถ และสามารถหาซื้อไดงาย รองลงมารานขาย ของฝากตามแหลงทองเที่ยว เนื่องจากเหตุผลชื่อเสียงของแหลงผลิตวัตถุดิบก็เปนปจจัยหนึ่งในการ ทําใหเลือกสถานที่ในการซื้อสินคา ในสวนของรานคาที่จัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชนนั้นสวนใหญ่จะไมใกลแหลงที่พักอาศัยหรือแหลงที่ทํางาน จึงทําใหกลุมผูตอบแบบสอบถามมีความตองการให รานคาที่ใกลที่พักหรือแหลงทํางานมีผลิตภัณฑของชุมชนจัดจําหนาย สวนของชองทางการจัด จําหนายที่สําคัญคือรีสอรท โรงแรมในแหลงทองเที่ยวตางๆนั้น กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จะซื้อน้ําเสาวรสใน รีสอรท หรือโรงแรม หากโรงแรมมีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ สวน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อน้ําเสาวรสจากแหลงทองเที่ยวคืออยากลองชิมรสชาติและเปนแหลงที่มี ชื่อเสียงเรื่องวัตถุดิบ จากขอมูลเบื้องตนสามารถเปนขอมูลใหชาวบานหมูบานหนองรางชาง ต. หนองแมนา อ.เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ นําไปพัฒนาชองทางการจัดจําหนายใหมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น โดยอาจมีการพัฒนาการกระจายสินคาใหกวางมากขึ้น ไปตามรานขายของฝากในสถานที่ ทองเที่ยว หรือขยายชองทางไปยังโรงแรมและรีสอรทที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว เพื่อใหเกิดการ ดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น 

This research was conducted to study the distribution channels in Nhongrangchang village Nhongmaena sub-district, Khaokoa district Phetchabun. This research is a survey research to find ways to provide appropriate distribution channels and effective distribution of community in Nhongrangchang. Nong Mae Na Muang Phetchabun. This research using questionaire and in-depth interviews to collect data. Data were analyzed using descriptive analysis. And the percentage with a population that is expected to become a customer of passion fruit juice. The study found that the majority of married women aged 20-40 years, mostly in the undergraduate education. The average in income. 15,001-20,000 And most of them are employed. Considered among consumers with high purchasing power. Behavior and demand for the services of the distribution channel. The majority of respondents had passion fruit drink. The popular shopping convenience stores like 7-11 was the result of the main reasons is convenient parking and can be easily purchased. The second gift shop as a tourist attraction. Because of the reputation of the source material, it is a factor in making your place of purchase. In most of the stores that distribute products that most communities are not as close to home or the office. As a result, the respondents prefer to shop at a nearby hotel or the office products supplier community. The distribution channel is an important resort. Hotels and tourist attractions The majority of respondents would buy passion fruit juice in a resort or hotel to hotel, advertising or public relations. The factors that influence buying passion fruit juice from attractions like the taste and flavor is famous for raw materials.From information it develop distribution channels for more effective. The development could have a much wider distribution. The gift shop in the sights. Or expanding to hotels and resorts that are popular with tourists. To achieve a more sustainable business practices.
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 101 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
132 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 56 ครั้ง)