รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Cost and return of Mango cv. Nam Dok Mai in Dong Mun Lek Tambol, Mueng Phetchabun District Phetchabun
นักวิจัย
1. อาจารย์ปวิตรา โคบำรุง (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การจัดการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ นำเสนอปัจจัยที่ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
วิธีการดำเนินการวิจัยนี้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้แบบทดสอบในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาการและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เพื่อสรุปผลของข้อมูล
 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมินความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลนางั่ว สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ ด้านการบริหารงานและการเมือง
คำสำคัญ: ท้องถิ่น,ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ


This research presents the factors that affect the local changes are sustainable . Its purpose to study the factors that that affect the local changes are sustainable To conduct this research study is a survey research to identify factors that that affect the local changes are sustainable People in the municipality of Na Ngua Muang Phetchabun. Using test data collection. Data were analyzed using descriptive analysis. And using SPSS to summarize the data. The sample rate on the factors that that affect the local changes are sustainable include People in the municipality of Na Ngua Muang Phetchabun. For statistical analysis included percentage, mean. And the standard deviation The instruments include The questionnaire is divided into two parts: Overview of those inquiries. And comment on the factors that affect the local changes are sustainable economic factors, including education, religion, culture, tourism and sports. Human Resources and Social Development. The development of public health Development of water resources The infrastructure development Conservation of Nature and the Environment And the administration and politics.
คำสำคัญ
ยั่งยืน,Sustainable,ทอ้งถิ่น,ปัจจยัที่ส่งผลกระทบ,Local,Factors that affect,ท้องถิ่น,ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 95 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
184 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 41 ครั้ง)