รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
--
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. อาจารย์ณัฐกานต์ พึ่งกุศล (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาเหตุจูงใจที่ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ ในด้านความถนัด ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษา ด้านวิชาการ ด้านสภาพเศรษฐกิจ และ ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเลือกศึกษา คณะครุศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำแนกตามข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชั้นปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 344 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) จำนวน 249 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t – test F-test และเปรียบเทียบพหุคูณ โดยใช้วิธี LSD ผลการวิจัยพบว่า : 1) เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านความถนัด ด้านวิชาการ ด้านสภาพเศรษฐกิจ และ ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับ 2) การเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเลือกศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำแนกตามข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา พบว่า เพศ เกรดเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา ระดับการศึกษาของมารดา สถานภาพการสมรสของบิดามารดา และ จำนวนพี่น้องในครอบครัวเหตุจูงใจในการเลือกศึกษา คณะครุศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน ทั้งภาพรวมและรายด้าน ส่วน สาขาวิชา ระดับการศึกษาของบิดา รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนของครอบครัว และ การยื่นคะแนนการสอบแอดมิชชั่น เหตุจูงใจในการเลือกศึกษาคณะครุศาสตร์ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ .05

This research aims were 1) the studying the inspirational factors of first year students of Phetchabun Rajabhat University who considered to study in Faculty of Education about aptitude domain, environment domain, academic domain, economic domain, and personal domain and 2) the comparing the inspirational factors of first year students in selecting to study in Faculty of Education, Phetchabun Rajabhat University by dividing from general information of the students. 249 samples selected by stratified random sampling from 344 students of first year students of Faculty of Education, Phetchabun Rajabhat University in academic year 2014. The instrument of the study was a questionnaire. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test, and LSD. The findings were found that: 1) The inspirational factors of the students who considered studying in Faculty of Education, Phetchabun Rajabhat University was at high level. The environment domain was in the highest score and follow by the aptitude domain, academic domain, economic domain, and personal domain respectively. 2) The comparison of the inspirational factors of first year students in selecting to study in Faculty of Education, Phetchabun Rajabhat University by dividing from general information of the students was found that sex, grade, father’s occupation, mother’s occupation, mother’s education, marital status of parents, and number of people in family were not different. However; education program, father’s education, family income, and admission score were different by the static significant at .05
คำสำคัญ
เหตุจูงใจ,เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี,Inspirational Factors,Continuing Studies at Faculty of Education
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 101 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
171 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 52 ครั้ง)