รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
ศึกษาพฤติกรรมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
A study of using jigsaw teaching method for the development of Knowledge and understanding of EDCI201 Learning Design
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลฉัตร กล่อมอิ่ม (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์ (ที่ปรึกษาโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 0 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นำเสนอศึกษาพฤติกรรมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการได้แก่ 1 ) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ( 2 ) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำแนกสาขา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์ จำนวน 366 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พฤติกรรมการสร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถามระดับพฤติกรรม จำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 มีจำนวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 ความซื่อสัตย์ จำนวน 20 ข้อ ด้านใฝ่หาความรู้ จำนวน 20 ข้อ ด้านความมีระเบียบวินัย จำนวน 20 ข้อ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.ผลการศึกษาเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสม มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (x ? = 4.11 ,SD.= 0.27 ) และเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบพบว่าความซื่อสัตย์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (x ? = 4.16 ,SD.= 0.25 ) ด้านใฝ่หาความรู้ของนักศึกษา พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (x ? = 4.05 ,SD.= 0.29 ) ด้านความมีระเบียบวินัยของนักศึกษา พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (x ? = 4.12 ,SD.= 0.28 ) 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำแนกตาม สาขา สรุปได้ดังนี้ 1 ) จำแนกตามสาขา พบว่า ระดับพฤติกรรมการสร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( 2 ) จำแนกตามสาขา พบว่า ระดับ พฤติกรรม ด้านใฝ่หาความรู้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( 3 ) จำแนกตามสาขา พบว่า ระดับพฤติกรรม ด้านความมีระเบียบวินัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


This study presented to educate the behaviors with creating values, loyalty, learning and discipline for students of the Faculty of Education at Phetchabun Rajabhat University. The purpose were 1) to educate the component of creating values, loyalty, learning and discipline for students of the Faculty of Education at Phetchabun Rajabhat University, 2) to compare the behaviors with creating values, loyalty, learning and discipline for students of the Faculty of Education at Phetchabun Rajabhat University by category major. Participants are students in the semester of academic year 2013 at Petchabun Rajabhat University for 366 persons by Purposive Sampling. The variables are the creation of behaviors with values, loyalty, learning and discipline. The instrument of this research by using general informative questionnaire and the level of behaviors questionnaire for each, they have two parts. The first part has 5 items and the second part has 20 items. Besides, it has the learning test for knowledge with 20 items, and the discipline test with 20 items. The results of this research were. 1. The results of this study of the behaviors with creating values, loyalty, learning and discipline for students of the Faculty of Education at Phetchabun Rajabhat University were found that all of those are much deserved with the average resulted (
คำสำคัญ
งานวิจัย,งานบริการวิชาการ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 132 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
224 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 75 ครั้ง)