รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
--
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ รายวิชา EDCI201 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Effect of ZnO nanoparticles on the antifungal of Mango cv. Nam Dok Mai
นักวิจัย
1. อาจารย์สุวัทนา สงวนรัตน์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
The purposes of this study were 1)to compare learning achievements before and after the cooperative learning by the using jigsaw teaching method 2) to develop knowledge and understand learning and teaching Learning Design by using jigsaw teaching method in EDCI201Learning Design course and 3)to study the opinions and suggestions of the cooperative learning by the using jigsaw teaching method.The sample in this study was collected using simple random sampling. The sample was 30 third year students who were studying this subject Learning Design. The instruments used in the research were learning activity plans, tpreu and tpostu test individual worksheets, group worksheets. There were 4 sections in questionnaires ;Teaching content& Teaching techniques, Teacher personality, Instruction media, and Measurement and evaluation methods. The data values were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation ,T-test for dependent samples and content analysis for quality data. The results of the study were as follows: 1.The Achievements in course EDCI201 after studying completion by the students were higher than before at the .01 significantly. 2.The results of development of knowledge and understanding revealed that over 75% of students could pass the test, that meant 87.00 % of all students in total. 3.The results of students attitude towards the activities found that the activities were very well received and appropriate for the level. The most suitable were teacher personality. Instruction media, Teaching content& teaching techniques , evaluation methods. 4.Their opinions and suggestions1) Teaching content &Teaching techniques, Their opinions and suggestions were that the use of the jigsaw teaching method in EDCI201 was suitable and appropriate. It helps create an atmosphere of learning and makes learning fun, not boring. Students are able to understand. The groups shouldnut be too big and the time frame should be appropriate to the content. 2) Teacher personality The teacher has much knowledge. The teacher teaches on time, uses appropriate language and dresses modestly. The teacher is a role models to the students.3) Instruction media The teacher has books and documentation for teaching EDCI201Learning Design and has individual and group worksheets. The equipment used in the classroom, such as computers and audio equipment is very suitable. It makes the teaching smooth and effective.4) Evaluation methods The exam is quite difficult and covers all the content. The rating assessment and score evaluation is fair to the students.  
คำสำคัญ
Achievement,Jigsaw teaching method,Learning Design
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 104 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
181 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 46 ครั้ง)